آینده از آن مظلومین تاریخ... ما مظلومین همیشه ی تاریخ، محرومان و پابرهنگانیم. ما غیر از خدا کسی را نداریم و اگر هزار بار قطعه قطعه شویم، دست از مبارزه بر نمی داریم... حضرت روح الله (ره) و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین... http://mazloomin.mihanblog.com 2020-08-05T14:15:34+01:00 text/html 2016-01-30T16:04:32+01:00 mazloomin.mihanblog.com محمد سلیمانی 160 میلارد تومان چقدر است؟ http://mazloomin.mihanblog.com/post/182 برای الکترونیکی شدن انتخابات و تولید انبوه دستگاه های آن 160 میلیارد تومان هزینه شده است اما...<div>... اما انتخابات الکترونیکی برگزار نمی شود!</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>با این 160 میلیارد تومان چه کارهایی می شد کرد؟</div><div><div><br></div></div> text/html 2016-01-22T15:59:39+01:00 mazloomin.mihanblog.com محمد سلیمانی کربلا... http://mazloomin.mihanblog.com/post/181 <span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">کربلا، مأمن بیچاره هاست!</span><div><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">بی چاره مان کن...</span></div> text/html 2015-03-30T06:18:40+01:00 mazloomin.mihanblog.com محمد سلیمانی چرا توافق هسته‎ای باید به تصویب مجلس برسد؟ http://mazloomin.mihanblog.com/post/180 <p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">بر اساس اصل (۷۷) قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی» و همچنین طبق اصل (۱۲۵) قانون اساسی «پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی» باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. در این رابطه باید اظهار داشت که مطابق نظرات تفسیری شورای نگهبان شمول اصل (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی در صورتی است که اولاً موضوع مورد توافق، دارای وصف بین‌المللی باشد، ثانیاً ایجاد تعهد برای نظام جمهوری اسلامی ایران را درپی داشته باشد.<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">(</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">[۱]</strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">)</span>&nbsp;منظور از تعهد بر کشور نیز به نظر می­رسد تحقق یک تعهد بین ­المللی است که طبق حقوق بین­ الملل قابل احراز است.<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">(</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">[۲]</strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">)</span>&nbsp;در گزارش حاضر به بررسی این دو شرط و تطبیق آنها بر توافق هسته ای می پردازیم.</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">با تتبع در آرای شورای نگهبان در خصوص اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی مشخص می‌شود که عهدنامه‌ها، مقاولنامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند باید دارای اوصاف زیر باشند:</p><ol style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">وصف بین‌المللی</strong></li></ol><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">طبق نظرات شورای نگهبان طرفین توافق یا باید دولت باشد و یا اینکه طرف دیگر یکی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی باشد تا وصف بین‌المللی مذکور در اصول قانون اساسی درخصوص آن توافق تحقق یابد. چنانکه شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۳۹۰۳ مورخ ۷/۸/۱۳۶۰ چنین اظهار داشته است: «قراردادهایی‌ که‌ یک طرف‌ آن‌ وزارتخانه‌ یا مؤسسه‌ یا شرکت‌ دولتی‌ و طرف‌ دیگر قرارداد شرکت‌ خصوصی‌ خارجی‌ می‌باشد، قرارداد بین‌المللی‌ محسوب‌ نمی‌شود و مشمول‌ اصل‌ ۷۷ قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد».</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">همچنین شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۳ بر این امر تأکید کرده است که «اصل‌ ۷۷ قانون‌ اساسی‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ ۱۲۵ از قراردادهایی‌ که‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ بین‌ وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای‌ دولتی‌ ایران‌ و شرکتهای‌ خارجی‌ دولتی‌ که‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ باشند منعقد می‌گردد منصرف‌ است‌…».</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">در استعلام دیگری از شورای نگهبان در مورد لزوم طرح لوایحی در خصوص الحاق ایران به سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی پرسیده می‌شود که شورا در قالب نظریه تفسیری به شماره ۱۲۸۸۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۶ اینگونه پاسخ می‌دهد: «با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر الحاق‌های‌ مورد سئوال،‌ علیه‌ طرفی‌ که‌ ملحق‌ می‌شود، نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول‌ ۷۷ و ۱۲۵ قانون‌ اساسی‌ مرتب‌ می‌شود، در حکم‌ موافقت‌نامه‌ است‌ و باید به‌ تصویب‌ مجلس شورای‌ اسلامی‌ برسد».</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">مطابق نظرات مزبور، توافقات و معاهده هایی که یک طرف آن دولت ایران و طرف دیگر آن دولت یا دولت های دیگر و یا یکی از نهادهای بین المللی است واجد وصف بین المللی هستند و درصورت دارا بودن شرط دوم می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.</p><ol start="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">ایجاد تعهد برای دولت</strong></li></ol><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">یکی دیگر از اوصاف مورد نیاز برای ضرورت تصویب موافقت نامه در مجلس شورای اسلامی از منظر شورای نگهبان ایجاد تعهد برای دولت است. شورای نگهبان در نظریه شماره ۹۹۹۳ تاریخ ۸/۹/۱۳۶۲ خود حتی درخصوص قالبی مانند «یادداشت تفاهم» چنین ابراز می‌دارد: «یادداشت‌ تفاهم‌ چنانچه‌ ایجاد تعهد نماید مثل‌ قرارداد است‌ و بایستی‌ ضوابط‌ مذکور در قانون‌ اساسی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ رعایت‌ شود.»</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">علاوه بر نظرات تفسیری مذکور، از ایرادات شورای نگهبان که بر اساس اصل (۷۷) بر مصوبات مجلس گرفته شده است، مشخص می‌گردد که علاوه بر لزوم تصویب اصل معاهده توسط مجلس شورای اسلامی، اصلاح و تغییر آن نیز باید با مجوز مجلس شورای اسلامی صورت گیرد، چرا که اصلاح معاهده نیز باید توسط مرجع تصویب کننده اولیه انجام شود و مشمول اصل (۷۷) می‌باشد. چنانکه شورای نگهبان در نظریه شماره ۷۲۴۹ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۳ در خصوص لایحه موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی چنین بیان می‌دارد: «ماده ۵ که اجازه تغییر یا اصلاح تعهد را به دولت حتی بدون تصویب مجلس شورای اسلامی می‌دهد خلاف اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد.»</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">&nbsp;</strong></p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">آیا دو وصف فوق بر توافق هسته ای صدق پیدا می کند؟</strong></p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">اصل (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «عهدنامه، مقاوله نامه، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و همچنین طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست».</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">ممکن است ادعا شود که توافق صورت گرفته تحت عنوان «برنامه اقدام مشترک» خارج از عناوین ذکر شده در اصول فوق است و لذا نمی تواند مشمول اصول مزبور باشد. در این خصوص لازم به ذکر است که دکترین و رویه قضایی بین‌المللی همگی متفق‌القولند که برای اینکه متنی را مشمول عنوان «موافقت‌نامه بین‌المللی» و عناوین مشابه بدانیم، عنوان آن متن ملاک نیست، بلکه باید به محتوای آن نگریست و محتوا را معیار و ملاک دانست. واژه‌ها یا اصطلاحات حقوقی مختلفی مانند: عهدنامه، کنوانسیون، پیمان، اساسنامه، موافقت‌نامه، تفاهم نامه، پروتکل، توافق تکمیلی، قرار موقت، اعلامیه، تبادل یادداشت، منشور و غیره وجود دارد که همگی می‌تواند بدون کوچکترین تفاوتی برای عمل حقوقی خاصی به کار رود و از اعتبار همانندی برخوردار باشد.<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">(<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">[۳]</span>)</span>&nbsp;از این رو تمامی موارد فوق، در حد محتوای آنها، تعهد آور است و احکام یکسانی بر روند تصویب آنها حاکم است.<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">(<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">[۴]</span>)</span></p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره می‌دارد: «واژه‌ها[ی عنوان] در تبیین خصوصیت «الزامی» یک قرارداد یا یک تعهد بین‌المللی نقش تعیین‌کننده ندارند.»<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">(</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">[۵]</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">)</span></p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">علاوه بر دکترین و رویه قضایی بین‌المللی، ماده ۲ بند ۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد «حقوق معاهدات» اشعار می‌دارد که: «معاهده عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.»<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">(<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">[۶]</span>)</span></p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">از این اشاره مختصر این استفاده را می‌توان نمود که هر چند در اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکری از همه اقسام توافقنامه‌ها نیامده، ولی به ماهیت آنها توجه شده و هرگونه تعهد بین‌المللی که به هر عنوانی کشور ایران را متعهد نماید، مشمول این اصول قرار داده شده است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">(<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">[۷]</span>)</span>&nbsp;لذا عنوان اصطلاحات مذکور در اصول فوق از باب تمثیل است نه از باب حصر و بدین ترتیب راه بر هر گونه استثناء بسته شده است.<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">(<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">[۸]</span>)</span></p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">همچنین از بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشخص می‌گردد که نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به علت سوابق ناخوشایند تاریخی، نسبت به این مسأله توجه داشته­ و سعی کرده‌اند با آوردن کلماتی مترادف همچون عهدنامه، مقاولنامه، قرارداد و موافقت‌نامه بین‌المللی، در اصول (۷۷) و (۱۲۵) هرگونه توافق دولت با مرجع خارجی که سبب تعهد برای جمهوری اسلامی می‌شود را نیازمند تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند. شدت این نگرانی تا حدی است که حتی پیشنهاد لزوم اخذ مجوز از مجلس برای ورود به مذاکره‌ی منتهی به قرارداد هم داده می‌شود، لیکن در نهایت، متن مصوب، وافی به مقصود دانسته می‌شود.<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">(<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">[۹]</span>)</span></p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">بنابر آنچه که گفته شد، بیانیه‌ای که در مذاکرات ژنو میان ایران و گروه موسوم به ۵+۱ (یا ۳+۳) به امضا رسید، به علت داشتن وصف بین‌المللی و به‌دلیل تعهداتی که در آن برای ایران ایجاد شده است، فارغ از هر عنوانی که به آن بیانیه داده شود، سندی است که مشمول اصل (۷۷) قانون اساسی بوده و در نتیجه نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بنابراین حتی اگر این بیانیه، چنانکه برخی پنداشته‌اند، یک یادداشت تفاهم یا برنامه اقدام مشترک موقت نیز باشد، با تحلیل مذکور به دلیل ایجاد تعهد برای کشور، باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود، چرا که طبق این بیانیه، دولت ایران تعهداتی را هرچند داوطلبانه متقبل شده است. بر این اساس با توجه به اینکه عنوان سند تأثیری بر محتوای آن ندارد و نیز بر اساس نظریه تفسیری شماره ۹۹۹۳ مورخ ۸/۹/۱۳۶۲ شورای نگهبان مبنی بر اینکه «یادداشت‌ تفاهم‌ چنانچه‌ ایجاد تعهد نماید مثل‌ قرارداد است‌ و بایستی‌ ضوابط‌ مذکور در قانون‌ اساسی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ رعایت‌ شود»، سند مذکور نیز که تعهداتی را متوجه کشور مینماید، مشمول اصل (۷۷) قانون اساسی است.</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">از سوی دیگر، ذکر این نکته ضروری است که در سند مزبور به دوجانبه بودن برنامه عمل اشاره شده<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">(</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">[۱۰]</strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">)</span>&nbsp;و تعهدات کشورهای ۱+۵ نیز «درمقابل»<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">(</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">[۱۱]</strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">)</span>&nbsp;تعهدات ایران اعمال می‌گردند و این مسئله، به ‌هرترتیب به وجود توافق فیمابین اشاره می‌کند که در نتیجه آن تعهدات دوطرفه نیز پدیدار گشته است. لذا می‌توان به‌وجود الزام حقوقی– رعایت تعهدات متقابل از سوی هر یک از طرفین- نیز اشاره نمود که این مسئله موجب شمول اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد.</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">با همه اینها حتی اگر بپذیریم برنامه اقدام مشترک یعنی همان توافقنامه سال گذشته در ژنو دارای ماهیت منطبق بر اصول ۷۷ و ۱۲۵ نباشد اما همانطور که مشاهده شد، بررسی های حقوقی جای تردیدی باقی نمی گذارد که توافق هسته ای نهایی ایران با ۱+۵ که سندی قطعی و لازم الاجرا برای ایران می باشد، بر اساس قانون اساسی حتماً باید از مسیر مجلس شورای اسلامی بگذرد.</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">* دانش آموخته رشته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(علیه السلام)</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">—————————————————————————————————</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">[۱]</strong>. شورای نگهبان در نظریه شماره ۹۹۹۳ تاریخ ۸/۹/۱۳۶۲ خود چنین به این مسئله تصریح نموده است: «یادداشت‌ تفاهم‌ چنانچه‌ ایجاد تعهد نماید مثل‌ قرارداد است‌ و بایستی‌ ضوابط‌ مذکور در قانون‌ اساسی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ رعایت‌ شود.»</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">[۲]</strong>. برای مطالعه بیشتر، نک. توکل حبیب زاده، حسین خلف رضایی، «حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین­المللی»، فصلنامه بررسی­های حقوق عمومی، شماره۱، ۱۳۹۱٫</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">[۳]</strong>. میرعباسی، سید باقر، مسأله قرارداد‌های بین‌المللی موضوع اصل (۷۷) و (۱۳۹) قانون اساسی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکاه تهران، زمستان ۱۳۷۷، شماره ۴۲٫</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">[۴]</strong>. فلسفی، هدایت الله، حقوق بین‌المللی معاهدات، ص ۹۴٫</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">[۵]- CPJI: Avis consultatif du 5 sept 1931 dans l’affaric du projet d’union douanière austro-allemande, scrie A/B, n 41, p 47.</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">[۶]</strong>. ر.ک به: ترجمه عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، در مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ش ۸، سال ۱۳۶۶، ص ۲۲۶</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">[۷]</strong>. مهرپور، ‌حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۹۷٫</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">[۸]</strong>. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۸۰٫</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">[۹]</strong>. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی(۱۳۶۴)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، ص ۹۸۱٫</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">[۱۰]- “a reciprocalstep” or&nbsp; “nothing is agreed until everything is agreed” or “a mutually defined enrichment program”</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">[۱۱]- “In return”, the E3/EU+3 would undertake the following voluntary measures</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">منتشر شده در:</p><a href="http://isunews.ir/12476/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%e2%80%8e%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8/" target="_blank" title=""><b><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خبرنامه صادق</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"></p></b></a><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://www.cafehoghough.com/21173/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8E%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8/" target="_blank" title=""><b>کافه حقوق</b></a></p><a href="http://snn.ir/detail/News/397366/9022" target="_blank" title=""><b><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خبرگزاری دانشجو</p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"></p></b></a><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&amp;UID=1041740" target="_blank" title=""><b>پژوهشکده مجازی حقوق عمومی</b></a></p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://www.jamnews.ir/detail/News/458898" target="_blank" title=""><b>جام نیوز</b></a></p> text/html 2014-06-20T07:24:14+01:00 mazloomin.mihanblog.com محمد سلیمانی تصویر سازی های جدید از آیت الله مهدوی کنی! http://mazloomin.mihanblog.com/post/179 <p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.5em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2">ده روز از تلخ ترین اتفاق دانشگاه می گذرد. بستری شدن پدر مهربان دانشجویان و ریاست دانشگاه. خبر بسیار کوتاه اما خیلی تلخ و بی تاب کننده بود. نگذاشت حتی شیرینی و لذت یک اجتماع با شکوه در مراسم رحلت روح خدا از گلویمان بگذرد. همه بی تاب و نگران، مضطرب و پریشان همچنان خبرها را دنبال می کنند شاید رشحاتی از امید در لابلای اظهارات بعضاً متناقض تیم پزشکی و نزدیکان آیت الله پدیدار گردد.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2">از همان لحظات ابتدایی برخی از اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان خود را سراسیمه به بیمارستان بهمن رساندند و برخی دیگر از مطلعان، جویای احوال استاد خویش بودند. در این میان حضور مسئولان و شخصیت های کشوری و لشکری نیز جلوه ای دیگر داشت. چپ، راست، میانه، تندرو،کندرو، حقوقدان، سرهنگ، دکتر، آیت الله، مهندس و خیلی چهره های دیگر آمدند عیادت استاد ما. برخی دیگر نیز آمده بودند برای خبرنگاران. برای عکاسان. برای صفحه اول روزنامه ها و سایت ها. اشکالی ندارد. در دایره استاد ما همه می گنجند. حتی مخالفان و دشمنان سرسخت وی…</font></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2">اما بستری شدن استاد پایان تلخی ها نبود. اتفاقی از این نیز تلخ تر افتاد. تلخ تر از بستری شدن استاد تصویرسازی های جدید از چهره پدر مهربان ما بود. تفسیرهای جدید از مواضع سیاسی او بود. برداشت های جدید از رفتار و گفتار او بود. پنهان کردن برخی ابعاد شخصیتی و مدیریتی وی و برجسته نمودن برخی دیگر از خصوصیات ایشان بود.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2">او را همه ما میشناسیم. منش او را دیده و با رفتار او به خوبی آشناییم. خنده ها، گریه ها، اخم ها، شادی ها و تلخی هایش را می شناسیم. بخشش ها و نبخشیدن هایش، مهربانی ها و درشتی هایش، شوخی ها و جدی هایش، گذشت ها و ایستادگی هایش را دیده ایم. می دانیم کجا با قاطعیت می ایستاد و کجا کریمانه گذر می فرمود. نیازی نیست کسی یا کسانی از او برایمان چهره ای دیگر بسازند و تصویری زشت یا زیبا نقاشی کنند. او پدر یک خانواده بود. خانواده جامعة الصادق. پدر یک خانواده به «اقتضا» خود را به تغافل می زند، گاهی جبار می شود، کریم می شود، عطوف و بخشنده می شود، شاد و خندان می شود، گاهی به مصلحت اذنی می دهد و گاهی مانع انجام کاری می گردد. پدر خانواده، پدر است. چه خندان باشد، چه نباشد.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2">حاجاقا هم حاجاقاست؛ نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. تصویرسازی های جدید، انتساب برداشت های شخصی به او، خاطره سازی های بیهوده و … همگی ممنوع است. از این بیشتر جفا کردن در حق پدری که اکنون در بستر بیماری است، روا نیست…</font></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://isunews.ir/wp-content/uploads/2014/06/DSC04210.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background: transparent;"><font size="2"><img class="alignnone size-full wp-image-4972" alt="آیت الله مهدوی کنی" src="http://isunews.ir/wp-content/uploads/2014/06/DSC04210.jpg" width="1024" height="768" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; background: transparent;"></font></a></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2">«او» امید ماست. همچنان در بین ماست و ما میانه دو نمازمان برای سلامتی «حضرت پدر» دست به دعا بر می داریم. قرآن نذر می کنیم. حدیث کساء و امن یجیب می خوانیم. صدقه می دهیم و روضه می گیریم. ما از آن دست گیر بنده نواز خالصانه و خاضعانه می خواهیم سلامتی پدر مهربانمان را بر گرداند…</font></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2">و السلام…</font></p> text/html 2014-05-30T05:14:08+01:00 mazloomin.mihanblog.com محمد سلیمانی نقدی بر بیانات استادم دکتر محسن اسماعیلی http://mazloomin.mihanblog.com/post/178 <p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2">در طول سال های تحصیلم کمتر استادی را به مانند دکتر محسن اسماعیلی دیده­ ام. تسلط جامع و کاملش با شیوه تدریس و بیان مطالبش همواره به گونه ای بوده که تحسین دانشجویان را بر می انگیخته و کلاس ایشان را از سایر کلاسها متمایز می کرده است.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2">جد و جهد علمی اش همواره برایم انگیزه ساز و الگوبخش بوده و همتش در استفاده از اوقات بی استفاده، درس زندگی بوده است. او همواره شاگردانش را به بهره گیری از ایام جوانی و تعمیق شدن در مباحث علمی و عمیق توصیه می فرمود و از تذکرات اخلاقی – که غالباً یادگار حاج آقا مجتبی تهرانی رضوان الله تعالی علیه بوده – در خلال مباحث علمی اش دریغ نمی ورزید.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2">یادم می آید روزهایی را که کتف سمت راستش شکسته بود و از نوشتن هم محروم اما فرصت مطالعه را همچنان از دست نمی داد و از لحظه لحظه وقت خود استفاده عالی می کرد. یادم می آید همان زمان، بعد از سپری شدن دوران نقاهتش در بیمارستان که به کلاس های دانشگاه برگشته بود می فرمود کتاب چند جلدی مروج الذهب را در بیمارستان مطالعه کردم. روز دیگری که در مباحث کلاسی برخی شبهات روشنفکران را پاسخ و نقد می فرمود، می گفت من هنگام برگشت از یک کنفرانس علمی در ایتالیا مقالات کدیور را در طول پرواز خواندم!</font></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2">سنجیده سخن گفتن، منصفانه تحلیل کردن و قضاوت فرمودن، دقت ویژه در بیان واژه واژه کلمات، مستدل بیان کردن و نتیجه گرفتن و عدم گرفتاری در دام سفسطه و مغالطه و … آن چیزهایی بوده است که من در طول دوران تحصیل از استاد خویش دیدم و آموختم اما … .</font></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2">اما در این مجال نه بنای سخن گفتن از مدیریت استادم در دوران ریاست دانشکده دارم و نه قصد شکوه و گلایه از تعامل او با شاگردان. آنچه که در این مقام بدان میخواهم بپردازم چیزی است که با آنچه که از استاد خویش دیده بودم و می شناختم تفاوت می کرد و انتظارش را نداشتم.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2">ایشان در بخشی از گفتگوی هفته گذشته خود در برنامه شناسنامه عبارتی را در خصوص یکی از سران فتنه به کار بردند که گمان می کنم دقیق و کامل نبود. ایشان در این گفتگوی خود که در سایت شخصی شان نیز منتشر شده است خاتمی را « شخصیت نجیب و فرهیخته» ای توصیف می کنند «که به موضع گیری‌های شفاف نیازمند است»!</font></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2">اگر این سخنان از هرکس دیگری صادر شده بود اینقدر تعجب نمی کردم که این سخن را از استاد خود شنودم که سالهاست جناب خاتمی را از نزدیک می شناسد و دسترسی اش به اطلاعات محرمانه، اسناد مربوط به فتنه ۸۸، اعترافات متهمان و محکومان فتنه و اظهارات و موضع گیری های خاتمی بدلیل موقعیتش در شورای نگهبان طبیعتاً زیاد است.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2">ایشان حتماً می داند که خاتمی صریحاً از ایده تقلب در انتخابات حمایت کرده و آن را به عنوان مطالبه از نظام مطرح کرده است. ایشان حتما می دانند که خاتمی در فتنه ۸۸ شورای نگهبان را یکی از عوامل تقلب در انتخابات می دانسته و اقدامات این نهاد را غیر قانونی اعلام&nbsp; می کرده. ایشان حتماً می دانند که آقای خاتمی بارها و بارها از موسوی و کروبی که با اقدامات خود به عنوان محارب و مفسد فی الارض شناخته می شوند و علیه نظام اسلامی و جایگاه ولی فقیه قیام کرده اند علناً و صراحتاً حمایت کرده و می کند و بارها خواستار آزادی آنان شده است. ایشان حتماً به ارتباط محمد خاتمی با بنیاد سورس و تلاش های وی برای جلب نظر بیگانگان در خصوص حمایت از موسوی در انتخابات ۸۸ آگاهی داشته و حمایت های علنی مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی را از ایشان دیده و شنیده اند. ایشان حتماً می دانند که این شخصیت نجیب تا کنون چقدر هزینه به نظام تحمیل کرده است و چه خسارت هایی را در دوران ریاست جمهوری خودش و در دوران فتنه بر این مملکت وارد اورده است. ایشان حتماً می دانند که این چهره فرهیخته چقدر به مردم سالاری دینی و جایگاه دین در عرصه حکومت اعتقاد دارد و چقدر دین در دوران حکومت وی مورد هجمه واقع شده است و ایشان حتماً می دانند که مواضع آقای خاتمی چقدر شفاف است…</font></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2">بلی! مواضع آقای خاتمی بارها از زبان و قلم شان در بیانیه ها و سخنرانی هایشان منعکس شده و چیز پنهانی نیست. خیانت های او به ملت و مملکت برای هرکس پنهان و مخفی باشد برای ایشان که عضو شورای نگهبان اند پوشیده نیست.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2">آری برای من که سالها شاگرد استاد خویش بوده ام باید تعجب آور و سئوال انگیز باشد که چطور استادی که سعی می کرد کلمه به کلماتش را دقیق و حساب شده بیان کند اینگونه در مورد آقای خاتمی بطور دقیق و البته کامل اظهار نظر نمی کند و از موضع گیری شفاف خودداری می کند.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2">امیدوارم که خاطر استاد گرامی ام، دکتر محسن اسماعیلی از چند خط نقد بیانات ایشان توسط شاگرد کوچکشان رنجیده نشده باشد.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(64, 64, 65); line-height: 20.399999618530273px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">[http://www.aparat.com/v/ktdyN]</p> text/html 2013-12-15T05:25:00+01:00 mazloomin.mihanblog.com محمد سلیمانی آمریکایی ها به کدام قانون بین المللی پایبندند؟ http://mazloomin.mihanblog.com/post/177 <div align="justify"><font size="2">حقوق بشر مسأله‌ای است كه همیشه دستاویزی برای قدرت های بزرگ بوده است تا به وسیله آن كشورهای مستقل را تحت فشار قرار دهند تا به اهداف سلطه گرانه خود برسند.در این میان، دولت آمریكا هر ساله با انتشار گزارشی، وضعیت حقوق بشر در كشورهای مختلف را بررسی می كند. اما نكته قابل تأمل‌این است كه هرگز تصویری روشن از وضعیت نابهنجار و اسفناك حقوق بشر در آمریكا به دست نمی دهد. آمار قتل، جرم و جنایت، تجاوز و... در این كشور به طور نگران كننده‌ای روبه افزایش است، در حالی كه سیاست مداران ‌این كشور چشم خود را به روی‌این واقعیات بسته اند. فساد درمیان دولتمردان آمریكا هم امری عادی به شمار می رود و این كشور را روز به روز در سراشیبی شكست و تباهی به پیش می برد. نقض حقوق بشر و تضییع آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه آمریكا در حیطه های مختلف محسوس و مشهود است.</font><br></div><div align="justify"><font size="2"><br> طی شش دهه پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، آمریكا هیچ گامی برای پیشبرد حقوق واقعی بشر در جهان بر نداشته بلكه به كرات به صورت سازمان یافته به نقض آن، هم در داخل و هم خارج از آن كشور پرداخته است. تجاوز نظامی مستقیم وغیرمستقیم آمریكا به كشورهای مختلف اعم از ویتنام، پاناما، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان، سوریه، لیبی، مصر، بحرین، تونس و حمایت از رژیم‌های تروریستی‌، اشغالگر و ناقض حقوق بشر، تشكیل دادگاه‌های سری در گوانتانامو و ابوغریب، تشكیل زندان‌ها و شكنجه‌ گاه‌های مخفی در اروپا و آسیا، نقض گسترده حقوق مسلمانان و اقلیت‌های نژادی، زبانی و مذهبی و مهاجرین، پس از یازده سپتامبر، مداخله گسترده در امور داخلی دولت‌ها، حمایت از تأسیس و فعالیت‌ گروه‌های تروریستی نظیر طالبان و القاعده واستفاده ازآنها به عنوان دستاویز تجاوز به سرزمین‌های مستقل و نقض حقوق مردمان آنها، هدایت اقدامات ضد دینی و توهین به ادیان الهی در راستای سیاست سكولاریزم و لیبرالیسم، آنها را می توان نمونه‌هایی اندك از سیاست نقض حقوق بشر در دولت آمریكا خوانده كه جهان و جهانیان را متأثر ساخته است.<br><br> در این میان به نظر می رسد موضوعات مختلفی برای پژوهش و مطالعه در خصوص موارد نقض حقوق بشر در آمریكا و توسط دولت ایالات متحده در كشورهای مختلف وجود دارد كه تاكنون مورد غفلت جامعه حقوقی كشور واقع شده و به صورت علمی و دقیق مورد بررسی قرار گیرد.<br><br> برخی از این موضوعات كه از جنبه حقوقی مورد تأمل و دقت است را می توان اینگونه فهرست كرد:<br><br> 1. نقض حریم خصوصی توسط دولت ایالات متحده(بررسی شنود مكالمات تلفنی شهروندان آمریكایی و آلمانی)<br><br> 2. وضعیت زندان ها در آمریكا (با توجه به مصادیق شكنجه در زندان ها)<br><br> 3. بررسی آمار زندانیان در آمریكا<br><br> 4. نژاد پرستی و تبعیض نژادی در آمریكا<br><br> 5. نقض حقوق مهاجرین و بومیان آمریكا<br><br> 6. نقض حقوق مسلمانان و اقلیت ها در آمریكا<br><br> 7. وضعیت زنان و كودكان در آمریكا<br><br> 8. نقض آزادی بیان و مطبوعات در آمریكا<br><br> 9. تحلیل جرائم و مجازاتها در آمریكا با بررسی موردی<br><br> 10. نقض سیستماتیك حقوق بشر در آمریكا (قوانین ضد حقوق بشری)<br><br> 11. عدم پایبندی به معاهدات و تعهدات بین المللی توسط آمریكا<br><br> 12. نقض حقوق بشردوستانه در سطح بین الملل<br><br> 13. حمایت آمریكا از گروه های تروریستی همچون ارتش آزاد سوریه، گروهك ریگی، جبهه النصرة، القاعده، سازمان منافقین و ...<br><br> 14. پایگاه های نظامی آمریكا در سایر كشورها<br><br> 15. حمایت های آمریكا از اسرائیل (به عنوان بزرگترین ناقض حقوق بشر و تروریسم دولتی)<br><br> 16. مداخله آمریكا در امور داخلی كشورهای دیگر<br><br> 17. مداخلات و خصومت های آمریكا در قبال ایران (بلوكه كردن اموال، ماجرای طبس و تهاجم نظامی، تحریم های غیر قانونی یكجانبه و چند جانبه، تهدیدهای مكرر حمله به تأسیسات هسته ای و نظامی و ...)<br><br> 18. سوء استفاده آمریكا از نهادهای بین المللی، مطالعه موردی شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر و ...<br><br> 19. تجاوز نظامی آمریكا به سایر كشورها(ویتنام، عراق، افغانستان، پاكستان)<br><br> اما اگرچه تصویر روشنی از نقض حقوق بشر توسط دولت آمریكا وجود ندارد و یك سانسور خبری گسترده مانع از پوشش جنایات آمریكا در این زمینه می شود اما با این حال هرچند وقت یكبار گزارش هایی از برخی نهادهای مستقل در این خصوص منتشر می شود و گوشه ای از اقدامات خلاف حقوق بشری آمریكا را افشا می كند كه در زیر به برخی از این موارد مختصراً اشاره می گردد:<br><br><b> بگرام؛ نمادی از نقض حقوق بشر</b><br><br> زندان بگرام كه از آن به عنوان "گوانتاناموی افغانستان" یاد می‌كنند، به یكی از مصادیق نقض حقوق بشر توسط دولت آمریكا تبدیل شده. بررسی‌های دیده‌بان حقوق بشر درباره شكنجه‌گری آمریكا در زندان بگرام افغانستان نشان می‌دهد دست ‌كم 600 نظامی و غیرنظامی آمریكایی در مواردی از بدرفتاری یا قتل زندانیان دست داشته‌اند.<br><br> بنابر گزارش رسانه‌های بین‌المللی، در چند سال گذشته در زندان‌های نیروهای آمریكایی در افغانستان، بازجویان انواع وسایل شكنجه را جهت اقرار گرفتن از زندانیان افغان مورد استفاده قرار داده و موجب مرگ تعدادی از آن‌ها شده‌اند. ‌ برخی از زندانیان این شكنجه‌گاه نیز تحت تاثیر عوامل روحی و آزارهای جسمی، جان خود را از دست داده یا خودكشی كرده‌اند. در واقع،‌ این زندانیان بدون هیچ‌گونه اتهام مشخصی قربانی دكترین مبارزه نامحدود با تروریسم شده‌اند. نكته اینكه، زندانیان افغان كه در اختیار نیروهای آمریكایی در زندان بگرام هستند به هیچ یك از نهادهای قضایی افغانستان دسترسی ندارند تا به صورت عادلانه محاكمه شوند.<br><br> به نوشته روزنامه نیویورك تایمز،‌ در سال 2002 دو تن از زندانیان به خاطر آویزان شدن از ساعد جان سپردند. بعضی زندانیان در موقعیت دشواری قرار دارند و برخی هنوز هم در كانتینرهای بزرگی محبوسند و از هوای آزاد به ندرت بهره می‌برند. همین خشونت‌ها موجب شد دولت افغانستان از نیروهای آمریكایی بخواهد تا اداره این زندان را در طول یك ماه به دولت افغانستان واگذار كند.<br><br><br><b> حقوق بشر آمریكایی در زندان ابوغریب</b><br><br> ابوغریب از دیگر زندان‌های بسیار مخوف آمریكایی است كه فجایع به وقوع پیوسته در آن جهان را به وحشت انداخت. جنایات نظامیان آمریكایی و نقض گسترده حقوق بشر در زندان ابوغریب چنان وحشتناك بود كه بسیاری از رسانه‌های جهان اقدام به چاپ و انتشار آن در روزنامه‌ها و مجلات و سایت‌های خود كردند. از جمله این تصاویر مربوط به یك نظامی آمریكایی بود كه بر تلی از اجساد زندانیان عراق ایستاده و سیگار بر لب لبخند می‌زند و یا تصویری از زنی عراقی كه برهنه در برابر جلادانش ایستاده تا مورد شكنجه قرار گیرد.<br><br> اما آنچه در آن دوران به تلخی انتشار این تصاویر افزود، افشا روش‌های شكنجه برای اقرار گرفتن از زندانیان بود. واداشتن زندانیان به دراز كشیدن بر روی زمین و پریدن و جهیدن نظامیان آمریكایی با پوتین‌هایشان از روی بدن برهنه آنها، برهنه كردن زندانیان و گرفتن عكس از زندانیان زن و مرد، تقسیم زندانیان به چندین گروه و واداشتن آنها به انجام كارهای غیر اخلاقی، واداشتن زندانیان به قرار گرفتن روی یكدیگر و تشكیل تپه‌ای از پیكرهای برهنه و عریان زندانیان به شكلی بسیار توهین‌آمیز و بستن قلاده‌ سگ به گردن زندانیان، كشیدن آنها بر روی زمین و واداشتن زندانی به ادای حركات و صدای سگ‌ از جمله ابزار نظامیان آمریكایی برای اعتراف كردن از زندانیان عراقی بود.<br><br><br><b> پهپاد؛ ابزار جدید آمریكا برای نقض حقوق بشر</b><br><br> اما اقدامات آمریكا در نقض حقوق بشر صرفا به زندانیان محدود نبوده و طیف وسیعی از غیرنظامیان را نیز در بر گرفته است. در سال‌های اخیر انتشار اخباری درباره كشتار غیرنظامیان پاكستانی توسط پهپادهای آمریكایی به موضوعی روتین تبدیل شده تا جایی كه نشریه آلمانی فوكوس در تحلیلی با اشاره به نقض حقوق بشر در جریان عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریكایی كه به ابزار اصلی دولت اوباما در مبارزه با تروریسم تبدیل شده، این جنگنده‌های آمركایی را ابزاری مساله ساز در عرصه حقوق بشر عنوان كرد.<br><br> بر اساس اطلاعات Bureau for Investigative Journalism"" تاكنون حدود 2440 تا 3113 نفر به واسطه حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریكایی كشته شده‌اند كه حدود 479 تا 821 نفر آنها غیر نظامیان بوده‌اند كه 174 نفر از آنها كودك بوده‌اند. 1200 مجروح هم به واسطه این عملیاتها به بار آمده است. به این ترتیب از هر چهار قربانی عملیاتهای هواپیماهای بدون سرنشین آمریكایی یك نفر غیر نظامی بوده است.<br><br><br><b> روز خوب سربازان آمریكایی در افغانستان</b><br><br> "دوست من روز خوبی داشته باشی"؛ این جمله را سربازان گردان سوم تفنگداران آمریكایی در افغانستان بعد از ادرار بر روی اجساد قربانیان افغانی به یكدیگر گفته‌اند. نوار ویدئویی پخش شده در اینترنت نشان می‌دهد چگونه نیروهای نظامی آمریكایی با تكرار این جمله از اقدامات ضد اخلاقی خود لذت می‌برند.<br><br> سال‌هاست، در افغانستان روز خوب سربازان آمریكایی با هتك حرمت به كشته شدگان افغانی آغاز می‌شود و این اقدام مشمئزكننده و غیراخلاقی كه مغایر با مقررات بین‌المللی و اصول انسانی است، برای آمریكاییان به اصطلاح متمدن، نوعی لذت و تفریح تلقی می‌شود.<br><br> از نمونه‌های دیگر این جنایات می‌توان به اعترافات "كلوین گیبز"، گروهبان ارتش آمریكا به كشتار سه غیرنظامی افغان و بریدن و جمع‌آوری انگشت‌های قربانیان اشاره كرد. عده‌ای دیگر از نظامیان ارتش آمریكا نیز به جمع‌آوری مجموعه‌ای از انگشتان بریده شده مردم افغان و كشتار وحشیانه كودكان با استفاده از نارنجك در ولایت قندهار اعتراف كرده‌‌اند. در این جنایت، جرمی مورلاك، سر دسته سربازان آمریكایی با یك سرباز دیگر بر سر چگونگی كشتن یك پسر بچه افغان مسابقه می‌دهند. آنها این پسربچه را صدا می‌كنند و در فاصله پنج متری وی، همزمان مورلاك نارنجكی را به سوی وی پرتاب كرده و هولمز با اسلحه اتوماتیك خود شش گلوله به سوی پسربچه شلیك می‌كند. در این مسابقه هولمز برنده می‌شود چون گلوله‌های شلیك شده توسط اسلحه او، موجب مرگ پسر بچه افغان شده بود.<br><br> چنین وقایعی كه در جنگ آمریكا با عراق و افغانستان و یا به بهانه مبارزه با تروریسم در پاكستان بارها روی داده، اولین و آخرین موارد اقدامات غیر انسانی و نقض حقوق بشر توسط نیروهای نظامی آمریكا در افغانستان نبوده و در آینده هم تكرار خواهند شد.<br><br><br><b> بررسی اقدامات خلاف حقوق بشری آمریكا از منظر حقوق بین الملل</b><br><br> ذیلاً تلاش شده تا برخی اقدامات خلاف حقوق بشری آمریكا از منظر حقوق بین الملل بررسی شده و میزان پایبندی این كشور به قوانین و مقررات بین المللی سنجیده شود.<br><br> 1. بر اساس گزارش های متعدد نهادهای مستقل بین المللی دولت آمریكا بزرگترین ناقض حقوق بشر و سلب آزادی های مذهبی و عقیدتی در جهان می باشد. در شرایطی كه بر اساس بند یك ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر «آزادی مذهب و عقیده سیاسی» به رسمیت شناخته شده است و بر اساس بند 3 ماده یك منشور ملل متحد «احترام به آزادی های اساسی به دور از هرگونه تبعیض مذهبی» الزام آور شناخته می شود، در موارد متعددی مشاهده می شود مسلمانان از حق ابراز عقاید مذهبی در كشور ایالات متحده برخوردار نبوده و امكان برگزاری مراسمات مذهبی و مناسك دینی خود را ندارند.<br><br> 2. علیرغم اینكه طبق ماده سوم منشور ملل متحد «حق آزادی و امنیت شخصی» به رسمیت شناخته شده است و همین امر در ماده دوازدهم اعلامیة جهانی حقوق بشر تأكید گردیده است امروز شاهد آنیم كه دولت ایالات متحده از شنود مكالمات تلفنی شهروندان خود و سایر كشورها نظیر آلمان هیچ ابایی ندارد. این رسوایی برای دولت آمریكا در شرایطی رخ می دهد كه نهادهای بین المللی مسئول بارها بر عدم امنیت شخصی افراد در فضای مجازی تأكید كرده و شبكه های اجتماعی اینترنتی نظیر فیسبوك، توئیتر و حتی ایمیل شخصی افراد را ابزاری در دست سرویس های جاسوسی و امنیتی آمریكا برای سرقت اطلاعات شخصی افراد عنوان كرده اند.<br><br> 3. از دیگر موارد نقض حقوق بشر توسط دولت آمریكا می توان به بازداشت خودسرانه افراد، عدم اجازه به متهمان در محاكمه قانونی شان در دادگاه صالح، ایجاد زندان های غیر قانونی و شكنجه متهمان و بازداشت شدگان است. رسوایی جنایات آمریكا در زندان های ابوغریب و گوآنتانامو، بازداشتگاه های مخفی در شرق اروپا، شكنجه زندانیان و متهمان بدون محاكمه قانونی آنها و ... از جمله مواردی است كه همه روزه رخ می دهد و مسئولان دولت آمریكا نیز خود تأیید كننده آنها هستند. این امر در شرایطی رخ می دهد كه «هرگونه شكنجة متهمان» بر اساس ماده پنجم اعلامیة جهانی حقوق بشر منع شده و «حق افراد در رجوع به محاكم ملی در برابر تجاوز به حقوق اساسی آنان» با توجه به ماده هشتم اعلامیة جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.<br><br> 4. بر اساس بند 2 ماده یك منشور ملل متحد مصوب 1945 میلادی در بیان مقاصد و اصول ملل متحد، بر«خود مختاری ملل در انجام امور داخلی» تأكید شده است؛ همچنین طبق بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز به «عدم استفاده از زور، تهدید و ... علیه تمامیت عرضی هر كشور دیگر» اشاره شده است و حتی تهدید به كاربرد زور و دیگر شیوه های مغایر با مقاصد ملل متحد از عداد راهبردهای قانونی كشورها خارج قلمداد شده است. از سوی دیگر اعلامیه اصول حقوق بین الملل 1970 نیز به صراحت تمام، عدم مداخله مستقیم ویا غیر مستقیم در امور داخلی كشورها را از اصول حقوق بین الملل مطابق منشور ملل متحد برشمرده و بیان داشته است كه «هیچ دولت و یا گروه از دولتها حق ندارند، به هر علتی كه باشد، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم، به امور داخلی و یا خارجی یك كشور دیگر مداخله كند.» در نتیجه هرگونه حمله و مداخله نظامی دولت آمریكا در كشورهایی همچون ویتنام، عراق، افغانستان، پاكستان، سوریه و تهدیدهای مكرر كشورهای ایران و كره شمالی مخالف نص صریح منشور ملل متحد بوده و نقض آشكار قوانین بین المللی به شمار می آید.<br><br> همانطور كه ملاحظه شد بسیاری از سیاست ها و اقدامات دولت ایالات متحده در مغایرت اساسی با قوانین و مقررات بین المللی است و از مجامع و سازمان های مسئول بین المللی انتظار می رود تا با بررسی و پیگیری آن ها، مانع از ادامه روند رو به رشد اقدامات خلاف حقوق بشری آمریكا شوند.<br><br>+این مطلب در <a href="http://plaw.ir/fa/index.php?Page=definition&amp;UID=651134" target="_blank" title="">پایگاه حقوق عمومی</a> منتشر شد.<br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2013-12-05T20:19:05+01:00 mazloomin.mihanblog.com محمد سلیمانی کوچه پس کوچه های قلهک! http://mazloomin.mihanblog.com/post/176 <div style="text-align: justify;"><font size="2">پنجشنبه بود. روز عید غدیر. عید الله الاکبر. آسمان آبی بود و صاف. تنها تکه های کوچکی از ابر در لابلای سفره قشنگ الهی دیده می شد. گویی آن روز آسمان حکایتی دیگر داشت. رنگ آبی اش را می خواست به رخ بنده ای که کمتر نمایِ تمامِ آسمان را دیده است بکشد و پاکی اش را به او بنماید. گویی حرفهایی برای گفتن داشت. حیف که فرصت نبود و الا باید پای حرف های او می نشستم و دل به سخنانش می سپردم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">تازه دو جعبه شیرینی را از یک شیرینی فروشی خوب در ابتدای خیابان ولیعصر گرفته بودم و اکنون باید به کارواش می رفتم تا لباس نویی هم بر تن ماشین کنم. ماشین هم خیلی کثیف شده بود. هرچه چرکی و آلودگی بود بر تنش نشسته بود. فقط شیشه جلو اندکی از بقیه ماشین تمیز تر بود آن هم فقط برای آنکه بتوان کمی جلوتر را دید. گوشه ها و عقب مهم نبود برای همین شیشه هاشان رنگی از تمیزی نداشت. اصلا چه فرقی می کند آن عقب ها چه گذشته است و چه می گذرد؟ چه فرقی می کند در اطرافت چه رخ می دهد و چه چیز خودنمایی می کند؟ مهم این است که آن جلوها را ببینی. چاله ها و پیچ ها و خم ها را. مهم این است که جاده را ببینی. آدم ها را. مهم این است که روزنه نور را در خروجیِ تاریکِ تونلِ زندگی ببینی. روشنایی را. و مهم این است که به راه مستقیمت ادامه دهی. راه هدایت را. سعادت را. و مهم تر آنکه از گذشته ها فاصله بگیری و به عقب برنگردی. تیرگی ها را...</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">ولی اکنون دیگر هرچه آلودگی و تیرگی بود باید پاک می شد. غبارها باید از تن زدوده می شد و زیبایی جای آن می نشست. دیگر فرقی نمی کرد تنت، جامه ات و یا حتی مرکبت را. همه چیز باید عطری از روشنایی می گرفت و پاکیزه تر می گشت. ماشین، در کابین شماره 4 همان کارواش می رود. کمی زودتر از نوبت خود. این جلوتر افتادن را مدیون مردی شدم که هم کلامم شد و فهمید از چه روی عجله دارم. ماشین در حال شستشو بود و من گرم صحبت با مرد و مهمان یک فنجان چایی با او. مرد با محبتی بود. مرا شرمنده خودش کرد. معلوم بود سختی زیاد کشیده و رنج زیادی برده است. دعایش کردم و به سراغ ماشین رفتم. خودم آستین بالا زدم و کمک کارگرها کردم. به نظافت شیشه ها اکتفا کردم و به سرعت از کارواش بیرون زدم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">ساعت الان یک و نیم ظهر را نشان می داد. کمتر از نیم ساعت به قرار مانده بود و من هنوز با لباس کارگری در خیابان ها پرسه می زدم! هیچ استرس نداشتم. راحت و آرام. تلفن همراهم ولی خیلی پر اضطراب بود. دائم زنگ میخورد. «کجایی، کجایی؟» ، «همه منتظر توییم» ، «بیا دیر شد» ها تمام نمی شد! کسی/کسانی آن سوی خط و کسی/کسانی دیگر آن سوی شهر منتظر بودند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">با چهره گشاده و آرام بالا رفتم. مهمان ها را دیدم و سلام و علیکی کردم و خوشامد گفتم. همه خوشحال بودند و راضی. چند «زودتر» شنیدم ولی ترجیح دادم آرامشم را با عجله عوض نکنم. به آرامی کت و شلواری را که به همین نیت خریده بودم بر تن کردم. کمی بیشتر از همیشه به خود ادکلن زدم و معطر شدم. کفش هایم را به پا کردم و بندهایش را محکم کردم. داشتم بلند میشدم که گویی کفش ها صدایم کردند. نگاهی عمیقتر انداختم. بیاد آوردم لحظه خرید کفش ها را. از خدا خواستم گام هایم را استوار گرداند و بر مسیر حق ثابت نماید که کفشی خوب است که طاقت استواری قدم و تحمل سختی و مشقت مسیر را داشته باشد. <b>«اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَیَّ عَلَى الصِّرَاطِ یَوْمَ تَزِلُّ فِیهِ الْأَقْدَامُ»</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">ثانیه ها دیگر خیلی زودتر از آنچه گمانش را می کردم سپری می شد. لحظه به لحظه به ساعت 2 نزدیک تر می شدیم و ما همچنان در خیابان ها سرگردان بودیم. کوچه پس کوچه های یخچال را گذشتیم و به منزل مرد الهی رسیدیم. ماشین را همان انتهای خیابان یخچال و کمی پایین تر از بن بست طاهری پارک کردم. پدر را فراموش کردم و به سوی نور شتافتم. آسمانِ اینجا با آنجا فرقی ندارد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">هر دو همان جلوه آبی رنگ را با پاره های ابر همراه دارند. همان سکوت، همان آرامش و همان پاکی و طهارت. اما اینجا بویی دیگر می آید. بویی شبیه بوی یاس. بوی مریم. بوی محبت و مودت و رحمت...</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">اندکی مقابل در ایستادم. خوشحال و شاد و خندان. هیچ چیزی که مایه نگرانی و دلهره ام باشد وجود ندارد. زنگ را آرام فشردم و منتظر ماندم. بدون آنکه کسی گوشی را بردارد دکمه در خورده شد و در باز شد. شاید هم در باز بود. آنقدر حواسم به درون بود و آنقدر شتاب در رفتن داشتم که دیگر حواشی را توجهی نکردم. خواستم خاطره آخرین لحظاتم را به تصویر بکشم. مقابل در ایستادم و عکسی انداختم. دیگر همه رسیده بودند. اینبار من از سایرین شتاب و تعجیل را میخواستم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">با تعارفات متعارف یکی یکی وارد شدیم. به رسم معمول اول آقایان و بعد خانوم ها. از راهروی زیر پله ای گذشتیم و وارد حیاط کوچکی شدیم. تعداد میهمانان زیاد بود و همگی نمی توانستیم وارد شویم. هنوز میهمان قبلی در محضر مرد الهی مانده بودند و دل به آن چهره نورانی سپرده بودند. چشمم به دوستی افتاد که نزد استاد بود. با ایما و اشاره فهماندمش که کمی زودتر که از وقت و قرار ما کمی گذشته. اما حاضران فعلی حاضر نبودند جایشان را با حاضران بعدی عوض کنند. به هر ترتیب آنان می روند و ما نیز میرویم. آنان پایین و ما بالا. شاید همین بالا و پایین رفتن از پلکان هم نشانه ای باشد، نمی دانم. هرچه هست شیرین است. رفتن ها نه، ولی آمدن ها و ماندن ها دیدنی است. اصلاً کاش هیچ گاه رفتنی نبود. کاش همیشه آمدن بودن و ماندن. کاش همیشه بالا رفتن بود و بالا رفتن. کاش همیشه اوج گرفتن بود و پرواز کردن. و کاش یک حسرت نبود «پیشِ مردِ الهی بودن» و هزاران کاش دیگر...</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">پلکان اما تمام می شود. همانجا که به استاد می رسیم. همان مرد الهی. همان پیر و مراد خدایی. همان مهربان، شوخ، خندان و البته خیلی خیلی گریان...</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">به اتاق که وارد می شوم، به زمین زانو میزنم. به چهره استاد چشم میدوزم. سر پایین می اندازم و دست او را می بوسم. باز هم همان رایحه خوش می آید. اینجا در اتاق پیرمرد. همان بوی مریم، بوی یاس. همان عطرِ گلابِ نابِ قمصرِ کاشان. گوشه ای می ایستم تا همراهان بیایند. همگی در اتاق جا نمی شویم. به راهنمایی استاد به اتاق دیگری می رویم. مرد الهی دستش را دراز می کند تا عصای دستش شوم. دست هم را می گیریم و آرام آرام سوی اندرونی گام بر می داریم. خدایا! چه هیبتی و چه تواضعی. چه آرامشی و چه قدرتی! این در هم آمیختگی عجایب مرا حیرت زده کرده است. این مرد جامع الاضداد است. محکم است ولی بسیار مهربان. شوخ است ولی بسیار گریان است. براستی چه می توان گفت جز اینکه در پای معرفتش سر به خاک بگذاری و گوش جان به نصایح مرادت بسپاری...</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">پیر مرد مرا اندرز داد، نهیبم زد و هشیارم ساخت، شوخی کرد و دیگران را خنداند و خلاصه آنکه مرا از عالمی به عالمی دیگر برد...</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">اینک لحظه موعود فرا رسیده است. توصیه ها به پایان رسیده و شوخی ها تمام گشته است...</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: left;"><b>ادامه دارد...</b></div> text/html 2013-11-18T08:29:56+01:00 mazloomin.mihanblog.com محمد سلیمانی انسان های بزرگ، امتحان های بزرگ http://mazloomin.mihanblog.com/post/175 <div style="text-align: justify;"><i><font size="1"><b>سرنوشت:</b> این مطلب در یکی از شماره های نشریه دانشجویی فتح که ضمیمه نشریه حیات در دهه اول محرم هیئت میثاق با شهداست منتشر شده است. برداشت، توصیف و تحلیلی از منبر حاج علیرضا پناهیان در دهه اول محرم در هیأت می باشد.</font></i></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><i><br></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">گاهی دعا می کنم خدایا مرا مبتلا به امتحان های سخت نکن که طاقتش را ندارم. هیچ نمی دانم که از دل آن امتحانِ سخت، سربلند بیرون می آیم یا نه! هیچ نمی دانم که می توانم ایمان خود را حفظ کنم یا نه. حتی نمی دانم که می توانم تشخیص دهم آن اتفاق سخت برایم یک امتحان دشوار الهی است یا خیر، اما تنها چیزی که می خواهم از خدا آن است که به امتحان سخت مبتلا نشوم که طاقتش را ندارم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">اما حقیقت آن است که خداوند تنها بندگان خاص و بزرگ خود را به امتحانات سخت و دشوار مبتلا می کند. هرچه در این درگاه و آستان محبوب تر و رفیع تر باشی به همان اندازه هم به مصائب بیشتری مبتلا خواهی شد. آنگاه است که معلوم می شود چقدر در ایمان و اعتقاد خود محکم و استواری و چقدر به رضایت حضرت حق دل داده ای.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">هرکه در این بزم مقرب تر است / جام بلا بیشترش می دهند</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">اگر به بلای بزرگ مبتلا نشوی باید در خوب بودنت تردید کنی. باید بیشتر از خودت مراقبت کنی. باید توسل و توکلت را بیشتر کنی و به درگاه الهی توبه و استغفار کنی تا نزد خداوند متعال محبوب تر شوی.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">آری... می دانم که گاه زندگانی آنقدر پیچ در پیچ می شود که در کشاکش این پیچ ها سرت گیج می رود... گاه ترجیح می دهی، در این پیچ های گیجی آور و خرد کننده، پیاده شوی و ادامه راه را با پای پیاده طی کنی. شاید قدری از آن گیجی ات کاسته شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;اما راست گفت خداوند بلند مرتبه که "ان الانسان فی کبد" ...</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">پس تو ای دوست من اگر در این سرزمین رنج، به دنبال راحتی و آسایش تن می گردی، بدان که اینجا سرایی دیگر است... یاد حرف آن سید شهیدان اهل قلم می افتم که انگار در کنار گوشم زمزمه کرد که : "آرمان خواهی انسان، مستلزم صبر بر رنج هاست. پس برادر خوبم، برای جانبازی در راه آرمان ها یاد بگیر که در این سیارۀ رنج، صبورترین انسان ها باشی."</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">صبر...صبر...صبر.... واژه ای سه حرفی اما عمقی به ژرفای وجود تو....</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(190, 220, 243);">+&nbsp;</font><a href="http://misaq.basijisu.com/category/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(57, 158, 201); font-family: Tahoma; background-color: rgb(190, 220, 243);">نشریه فتح را از اینجا دانلود کنید</a></div> text/html 2013-11-15T08:11:04+01:00 mazloomin.mihanblog.com محمد سلیمانی شکست ها مقدمه پیروزی یا پایان آرمان ها؟ http://mazloomin.mihanblog.com/post/172 <div style="text-align: justify;"><i><font size="1"><b>سرنوشت:</b> این مطلب در یکی از شماره های نشریه دانشجویی فتح که ضمیمه نشریه حیات در دهه اول محرم هیئت میثاق با شهداست منتشر شده است. برداشت، توصیف و تحلیلی از منبر حاج علیرضا پناهیان در دهه اول محرم در هیأت می باشد.</font></i></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">آغاز هر کاری توأم با سختی و آسانی است و در دل هر اقدامی راحتی ها و دشواری هایی نهفته است. این اراده و تلاش انسان هاست که راه را برای جریان یافتن مقدرات الهی در حاصل شدن شکست ها و پیروزی ها را هموار می سازد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">خداوند مقدر فرموده است که اگر در راه او تلاش کنی و رنج مسیر را بر جان خود بخری، او تو را یاری می نماید و رسیدن به مقصد را برای تو آسان تر می سازد. خداوند مقدر فرموده است که اگر در راه معصیت و نافرمانی او گام برداری تو را رها ساخته و در معصیت خالق تنها و بی سرپرست رهایت می کند تا عنان بندگی ات به دست شیطان نفست افتاده و او تو را راهنمایی و راهبری کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">خداوند مقدر فرموده است که اگر تنبلی و سستی به خرج دهی و عافیت طلبی و راحتی را پیشه سازی، به آرمان و هدف خود نمی رسی و اگر زحمت و تلاش و مصائبِ راه را بر آسودگیِ خود ترجیح دهی، چه در مسیر حق گام برداری، چه در مسیر باطل، حاصل زحمت خود را دیده و به نتیجه خواهی رسید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">خداوند برای زندگی آدمیان قواعد و سنتهایی را تعیین فرموده است. او خود خلاف آن سنت ها و مقدرات عمل نمی کند تا نظم زندگی آدمیان بر هم نخورده و امور آنان مختل نگردد. یکی از همین سنت ها و قواعد الهی این است که اگر در انجام اقدامی دچار اختلال شدی و با شکست روبرو شدی نباید ناامید و سست شوی و از انجام آن کناره گیری کنی. خداوند مقدر فرموده اگر دوباره سنگ افتاده را بر داری او نیز این بار بیش از گذشته کمکت کند تا بر دیوار بلند زندگی قرارش دهی.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">اگر این مفهوم را درک کردی دیگر هیچ شکستی در زندگی خود تجربه نخواهی کرد چرا که هر ناکامی مقدمه ای خواهد بود برای یک پیروزی و موفقیتی که در آینده، کام تو را شیرین خواهد کرد و تو را به سوی آرمان الهی ات رهنمون می سازد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">در مکتب امام حسین(ع) کاری که برای خدا انجام می شود هرگز ختم به ناکامی نخواهد شد. در این مکتب شکست معنی ندارد و پیروزی در حیات و زندگی مادی و دنیایی بنا نشده است. در این مکتب حتی اگر از جان و مال و اهل خود نیز بگذری و از دست بدهی باز &nbsp;هم پیروز شده ای و اجر و مقام بیشتری کسب کرده ای.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">این درس قیام عاشورا و روضه های حسین(ع) است...</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">+&nbsp;</font><a href="http://misaq.basijisu.com/category/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/" target="_blank" title="">نشریه فتح را از اینجا دانلود کنید</a></div> text/html 2013-10-04T09:24:33+01:00 mazloomin.mihanblog.com محمد سلیمانی کاسبان مذاکره! http://mazloomin.mihanblog.com/post/171 <div style="text-align: justify;"><i><font size="2"><b>سر نوشت</b>(در مقابل پی نوشت!)<b>:</b>&nbsp;این مطلب را به درخواست دوستان در نشریه دانشجویی <b>فتح</b> نگاشتم. همین سه شنبه شب پیش که به دانشگاه رفته بودم، و مجری مناظره فواد ایزدی و صادق زیباکلام با موضوع «مذاکره با آمریکا آری یا نه؟» بودم، دوستان مطرح کردند و این یادداشت که چیزیئخارج از یادداشت های پیشین نیست را آماده کردم.</font></i></div><div style="text-align: justify;"><i><font size="2">در مورد مناظره و مناظران هم باید بگویم که صراحت زیباکلام همیشه برایم قابل تحسین بود. فردی بی شیله پیله و بدون نفاق و البته متدین! هیچ جای صحبت های زیباکلام برایم عجیب و خارج از انتظار نبود الا جایی که از سلاح اتمی اسرائیل هم دفاع کرد!!</font></i></div><div style="text-align: justify;"><i><font size="2">در حین مناظره با خودم می گفتم این استدلال ها و آسمان ریسمان بافتن های زیباکلام حقیقتاً نیاز به پاسخ چندانی هم ندارد. بهترین پاسخ به او همین استدلال های سخیف اوست...</font></i></div><div style="text-align: justify;"><i><font size="2">یادداشت وی در روزنامه شرق که در همین خصوص نگاشته را از&nbsp;</font></i><a href="http://sharghdaily.ir/?News_Id=21947" target="_blank" title="">اینجا&nbsp;</a><i><font size="2">بخوانید. به همین مناظره در دانشگاه امام صادق(ع) هم اشاره ای داشته...</font></i></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">1.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>واقعیت روابط ایران و غرب در صد سال اخیر –علی الخصوص در سی سال گذشته- &nbsp;نشان داده است که مسئله و مشکل غرب با ایران حل شدنی نیست! انقلاب ایران با شعار «نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی» روی کار آمد و بنای خود را از ابتدا بر عدم وابستگی به قدرت های عالم و نفی سلطه زورگویان نهاد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">مشکل غرب و در رأس آن آمریکا با ایران «وجود و ماهیت» جمهوری اسلامی است نه چیز دیگری. چرا که انقلاب اسلامی منافع مستکبران را در سراسر عالم تحت الشعاع قرار داده و اساس سلطه پذیری را زیر سئوال برده است. اگر جمهوری اسلامی بخواهد از این شعار و هدف خود کوتاه بیاید به 34 سال حرکت مستحکم خود، خون 300 هزار شهید، امید توده های کثیر امت اسلامی و جبهه مستضعفین عالم و ... پشت کرده است و اگر بخواهد به مسیر خود ادامه دهد باید هزینه های فراوانی نظیر حمله نظامی، تهاجم فرهنگی، هجمه رسانه ای و جنگ اقتصادی را متحمل گردد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">حال آیا دشمن از این خواسته خود کوتاه می آیند و آیا این مسئله قابل حل یا معامله است؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">2.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>انرژی هسته ای در مواجهه ما با غرب بهانه ای بیش نیست. آنها زمانی حملات تروریستی در کشورهای دیگر – نظیر آرژانتین و آلمان و بلغارستان- را بهانه تهاجم به ایران قرار می دادند، زمانی دیگر نقض حقوق اقلیت ها-نظیر بهائیان و همجنس بازان-، زمانی اجرای احکام اسلامی – نظیر اعدام و سنگسار- ، زمانی مسئله هسته ای، زمانی دیگر مسئله انتخابات و اینک، همه اینها را با هم بهانه هجوم به ایران قرار داده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">دشمن نشان داده هیچگاه از چالش با ایران در طول سالیان پس از انقلاب کوتاه نیامده و دست از خباثت خود بر نداشته است. اگرچه بهانه ها متعدد بوده ولی هیچکدام تا کنون رفع نشده چرا که حیات گفتمان غرب در تقابل با ایران، به چالش کشیدن آن و رفتار بحران زیست آن است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">اگر مسئله هسته ای حل شود، دشمن هیچگاه با اجرای احکام اسلامی – که از اساس با آن مشکل دارد – کوتاه نخواهد آمد. اگر آن هم حل شود، او هیچگاه از مخالفت با حمایت ایران از گروه های جهادی و مقاومت در منطقه پیشمان نخواهد شد. و اگر آن هم حل شود باز هیچگاه دست از حمایت از رژیم صهیونیستی بر نخواهد داشت.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">3.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>تقریباً می توان گفت از سال 89 شرایط داخلی و منطقه ای برای ایران کمی تغییر کرده و امیدهای سابق دیگر وجود ندارد. تحلیل های مثبت از شرایط داخلی و حوادث منطقه ای رو به منفی گذارده و اوضاع دگرگون شده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">در سیاست داخلی، احمدی نژاد – یک رئیس جمهور محبوب و مقتدر- از چشم حامیانش افتاد، انتقادها به او زیاد شد و اقتدارش فروکش کرد، تنش و اختلاف در میان قوای سه گانه اوج گرفت و مسئولین دستگاه ها در تقابل مستمر با یکدیگر بودند، همه علیه دولت بودند و دولت علیه همه. حواشی اصل شد و اصول، حاشیه. مشکلات مردم فرعی شد و اختلاف مسئولان اصلی. تورم و فشار اقتصادی بیشتر شد و معضل بیکاری و فقر کم نشد. تهاجم رسانه ای-ماهواره ای دشمن بیشتر شد ولی جهاد فرهنگی! ما تغییر چندانی نکرد!</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">گام بزرگی که برای تمدن اسلامی باید برداشته می شد هم در انتخابات 92 ناکام ماند. در این دوره دیگر تمدن سازی حتی یک آرمان هم نیست، خواب است، خیال است، توهمی بیش نیست. اکنون حفظ اصول انقلاب و چارچوب های نظام مهمتر است! رأیی که نظام را باید چند گام به ظهور نزدیک می کرد، کشور را به سال های ابتدای انقلاب پَس زد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">در سیاست خارجی اما اوضاع دگرگون تر شد. وضعیت اسفناک تر و بغرنج تر شد. بیداری اسلامی بود اول، اما سر آخر به یک جنبش امریکایی و بهار اسرائیلی تمام عیار تبدیل شد. لیبی جنگ داخلی شد، قذافی کشته شد، کشور به دست سلفی ها افتاد! بحرین و عربستان اعتراضات شکل گرفت، مردم به خیابان ها ریختند اما تظاهرات سرکوب شد و قیام فروکش کرد! در یمن مردم بیدار شدند، علیه رژیم قیام کردند، عبدالله صالح را برکنار کردند، معاونش جای او را گرفت! در مصر مبارک سرنگون شد، سفارت اسرائیل تسخیر شد، انتخابات انجام شد، قانون اساسی تغییر کرد، مبارک بازداشت و محاکمه شد، اسلامگراها روی کار آمدند، سلفیت رشد کرد، مصر به محور ضد سوری-ضد شیعی تبدیل شد، رابطه با اسرائیل حفظ شد، ارتش کودتا کرد، مرسی برکنار و بازداشت شد، اخوان سرنگون شد، هزاران مصری کشته شدند، مبارک آزاد شد!!</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">اما از سوی دیگر سوریه، محور مقاومت، به تهدید بزرگی بدل شد. جنگ داخلی، نابودی زندگی اجتماعی، کشتار مردم بیگناه، تخریب اماکن مقدس شیعیان و جهاد نکاح! همه آنچیزی نیست که در سوریه اتفاق افتاده. به اینها کاهش روابط ایران با ترکیه، قطر و عربستان را هم اضافه کنید. بد بینی مردمان منطقه به ایران و مقاومت را اضافه کنید. در حاشیه امن قرار گرفتن اسرائیل را هم اضافه کنید. دیگر حتی آذربایجان، مالزی و برزیل نیز برای ما تهدید شده اند! و اینها آن چیزی است که غالباً در طول این سه سال شکل گرفت.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">در این سه سال نهادهای بین المللی نیز سنگ تمام گذاشتند. تحریم و تحریم و تحریم کردند. از اتحادیه اروپا گرفته تا کنگره آمریکا. شورای امنیت هم چیزی کم نگذاشت. همه عزم خود را جزم کرده بودند تا تحریم ها تورم و فشار اقتصادی را بوجود آورد و زمینه سازی نارضایتی اجتماعی را موجب گردد و نتیجه شد انتخابات 24 خرداد. همان حماسه ای که کار را برای ما دشوارتر کرد!</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">اما مذاکره و رابطه با آمریکا در این شرایط چیزی جز یک بازی در زمین دشمن نیست و نتیجه آن از هم اکنون قابل پیش بینی است. در وضعیت فعلی واضح است که دشمن دست برتر را دارد. از سوی دیگر دولتی که در وعده های انتخاباتی خود رفع تحریم ها را به مردم وعده داده است محتاج به رابطه با آمریکاست و در این شرایط دشمن براحتی می تواند امتیازگیری کند چراکه دولت ایران را به تحقق وعده خویش به مردم نیازمند می بیند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">4.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>این روزها اما صدای دیگری شنیده می شود. صدایی که کلید حل مشکلات کشور را در دست آمریکایی ها می بیند. توهمی که تجربه تاریخی صد ساله روابط ایران و آمریکا با آن همه جنایت های ضد بشری و انسانی استعمارگران آمریکایی هم نتوانسته آن را از بین ببرد. جماعتی فریب خورده هستند که اینگونه باور دارند و جمعی دیگر هم آمال و آرزوهای خود را در لبخندهای فریبکارانه دست های چدنی می جویند همینطور می پندارند و همین دو سر طیف هستند که این روزها برای گفتگوی تلفنی و برقراری خط پروازی مستقیم از آمریکا دست و پا می زنند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">ما را به جماعت دوم کاری نیست اما دسته اول – که بخشی از مردم و دولتی ها، دیپلمات ها و مشاوران رئیس جمهور از این دسته اند – حکایتی دیگر دارند که باید برای اطمینان قلبی آنان حجت تمام شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">با پذیرش مذاکره با آمریکا فرصتی برای تنفس و تجدید قوای نظام پیدا می شود و البته آنانی که سال ها خواب مذاکره و رابطه با آمریکا را می دیدند و رابطه به آمریکا را کلید حل همه مشکلات می دانستند در خلال مذاکرات به این نتیجه خواهند رسید که جمع میان حفاظت از مرزهای اعتقادی و منافع ملی، در مذاکره با آمریکا ممکن نیست! شاید جدی ترین فایده &nbsp;مذاکره با شیطان بزرگ بر سر عقل آمدن این جماعت باشد! جماعتی که تا نبیند باور نمی کنند مذاکره با آمریکا بازی با یخ است!</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">خوب است ساده لوحان داخلی هم اندکی بیاندیشند که اگر مذاکره با آمریکا ( و پس از آن برقراری رابطه) کلید حل معضلات کشور باشد باید دولت های متحد آمریکا در جهان هیچ مشکلی نداشته باشند! حال آن که واقعیات جهان گویای چیز دیگری است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">5.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>برخورد آقا با هر دولتی ایجاد یک فضای باز و دارای اختیار در عرصه های مدیریتی و اجرایی است. اگرچه که حضرت آقا خودشان با سیاست ها و رویکردها لزوماً موافق نبودند ولی اجازه میدادند تا دولت ها طبق اختیار خودشان عمل کرده و مانعی بر سر سیاست های خود نبینند. در قضایای هسته ای دوران خاتمی دیدید که رهبر معظم اجازه تعلیق را هم دادند اما بعدها گفتند که من موافق نبودم و میدانستم که کار به جایی خواهد کشید که منجر به تعلیق تمام تأسیسات هسته ای خواهد شد. اکنون نیز به نظر می رسد رهبر انقلاب اختیار تام داده اند تا تجربه ی ملت به بلوغ برسد و شبهه های آینده خنثی شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">در حقیقت ولایت بیش از آنکه از طریق دستور و اجبار بخواهد اهداف را جلو ببرد به دنبال ارتقاء رشد عمومی و تربیت جامعه است. پیامبر (ص) می توانست در فتح مکه ریشه ی انحرافات آینده اسلام را با اعدام ابوسفیان بخشکاند ولی جامعه از مسیر ابتلاء و تجربه به رشد و کمال می رسد. نتیجه ی روش دولت یازدهم هرچه باشد برای آینده ی کشور مفید است چون کسب تجربه در ابعاد ملی هیچ وقت به معنای متضرر شدن نیست. یادمان باشد آنچه ملت ها را از گردنه ها عبور می دهد همین انباشت تجربه هاست.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">6.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>حالا ما باید چکار کنیم؟ اولاً باید بدانیم که در موضع نظام نیستیم. دانشجوییم و انقلابی. لزومی ندارد که مثل دستگاه سیاست خارجی و رهبری موضع بگیریم و عمل کنیم. چون گفتارها و رفتارهای ما تبعات گفتارها و رفتارهای آنها را ندارد. لذا خیلی آزادانه تر می توانیم عمل کنیم و در بند محافظه کاری ها نشویم. از سوی دیگر اگر دولتمردان تصور کنند که در عرصه عمل از آزادی بالایی برای سیاست های خود برخوردارند آنگاه امکان رخ دادن هر اتفاق سویی وجود دارد. پس باید همواره در جامعه گروه هایی باشند که دولت ها را بین دو سوی یک طناب بکشند. تا در نهایت دولت ها در جانب میانه قرار گیرند. حتی اگر ما معتقد باشیم در مواقعی برخی سیاست های دولت ها درست است و یا حداقل نادرست نیست باز هم باید به روش های اجرای آن اعتراض کنیم تا دولت با احتیاط بیشتری آن ها اجرا کند. در حقیقت آزادی بیش از حد دولت ها و عدم نظارت مردمی موجب دیکتاتوری حکومت ها می شود و به تدریج موجبات فساد حکومت می گردد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">پس ضمن حفظ انسجام، پرهیز از اقدامات هیجانی، تحلیل دقیق نسبت شرایط و فهم دقیق راهبرد دشمن باید به اقدامات خارج از چارچوب دولت اعتراض کرد و از همه اهرم ها بهره جست.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">اکنون مهمترین کار بیان انتظارات و مطالبات از دولت به منظور رسیدن به نتایج ملموس و عینی از مذاکره صورت گرفته است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">طبیعی است دولتی که مشکلات کشور را ناشی از قطع روابط با آمریکا می داند باید اکنون تغییرات ناشی از مذاکره را در اقتصاد و مواضع دشمن بیان کند و به مردم ارائه دهد. اگر حتی اکنون نیز برای رسیدن به نتایج مذاکره در عرصه اقتصاد زود باشد انتظار می رود حداقل مواضع دولتمردان آمریکا نسبت به ایران بصورت قابل توجهی تعدیل شده و از اشتباهات گذشته خود در پیشگاه ملت ایران پوزش بخواهند. این خواسته زیادی است؟؟</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2013-09-10T18:36:23+01:00 mazloomin.mihanblog.com محمد سلیمانی حقوقدان شورای نگهبان وكیل نمایندگان نیست! http://mazloomin.mihanblog.com/post/170 <div align="justify"><font size="2">شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یكی از مهم‏ترین نهادهای حكومتی به شمار می­آید. این نهاد كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، بگونه­ای پیش بینی شده كه نبود آن در كنار مجلس قانون‌گذاری، موجب بی­ اعتباری مجلس و مصوبات آن می‏ شود[1]، چرا كه شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی كرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.</font><br></div><div align="justify"><div align="justify"><font size="2"> </font><br></div><font size="2"> علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را نیز داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی به شمار می‏آید. آنچنان كه از قانون اساسی بر می­آید علت اصلی پیش بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احكام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است و به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل 91 قانون اساسی نیز در عبارتی كوتاه و گویا به این مطلب اشاره می­كند:</font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> « به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان ... تشكیل می شود...»</font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> تركیب اعضای این شورا نیز به گونه ای است كه بتواند این نهاد را در انجام وظایف قانونی خود علی الخصوص در بررسی مصوبات مجلس با احكام شرع – از طریق فقها – و قانون اساسی – از طریق حقوقدانان- یاری نماید. قانون اساسی نیز در این خصوص انتخاب نیمی از اعضای شورای نگهبان – یعنی حقوقدانان -&nbsp; را با معرفی رئیس قوه قضائیه بر عهده مجلس شورای اسلامی گذارده است. زمانیكه نمایندگان حقوقدانان شورای نگهبان را انتخاب می كنند، دیگر هر كدام از آنها مكلف به انجام تعهداتی هستند كه طبق قانون برای شان مشخص شده و توجهی به نظرات و منافع نمایندگان نباید داشته باشند.</font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> </font></div><div align="justify"> <div align="center"><font size="2"><img src="http://lakna.ir/wp-content/uploads/2013/05/IMAGE634923853069765807.jpg" alt="" border="0px"></font><br></div> <font size="2"><br></font> </div><div align="justify"><font size="2">به عبارت دیگر ماهیت رأی مردم به نمایندگان مجلس با ماهیت رأی نمایندگان به حقوقدانان متفاوت است زیرا نمایندگان وكیل مردم در مجلس بوده ولی حقوقدانان، پاسدار قانون اساسی – نه خواسته های نمایندگان – در شورای نگهبان می باشند. انتظار كودكانه ای است اگر نمایندگان از حقوقدانان بخواهند تا در شورای نگهبان نظرات آنها را در تصویب مصوبات مجلس تأمین كنند چراكه این به معنای عدم توجه آنان به وظایف قانونی شان می باشد.</font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> جلسه انتخاب حقوقدانان دوره اخیر شورای نگهبان در مجلس ثابت كرد مجلس به دنبال حقوقدانانی می گردد كه برای مصوبات مجلس توجیهات قانونی بیابند و آنها را در شورای نگهبان به تصویب برسانند. بنابر آنچه كه برخی نمایندگان مجلس همچون علی مطهری و منصور حقیقت پور گفته اند، دو علت عمده ی عدم رأی آوری كدخدایی از مجلس مخالفت او در خصوص طرح دو شغله ها در مجلس و نظارت ضعیف نمایندگان بر انتخابات شوراها بوده است.</font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> این در حالی است كه چنانچه كدخدایی مصلحت اندیشی می كرد و تن به خواسته برخی نمایندگان می داد شاید با رأی بالا از مجلس به عضویت مجدد در شورای نگهبان در می آمد ولی آنچنان كه آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان گفت او به توقعات و سفارش‌ها توجهی نكرد و استقلال خود و شورای نگهبان را حفظ كرد.</font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> --------------------------------------------</font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> [1] اصل نود و سوم: مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏. </font></div> text/html 2013-08-28T19:38:35+01:00 mazloomin.mihanblog.com محمد سلیمانی جمهوری اسلامی و سلسله ی شکست های سه ساله! http://mazloomin.mihanblog.com/post/169 <font size="2">1. انقلاب اسلامی در تاریخ سی و چهار ساله خود بطور مداوم در فراز و نشیبی بوده است که نتیجه آن رشد و تعالی این نهال نوپا بوده است.<br></font><div align="justify"><font size="2"><br>سی سال پیروزی در برهه های خاص به برکت خون سیصد هزار شهید این مملکت است که توطئه های دشمنان را در عرصه های خاص داخلی و بین المللی خنثی کرد و موجب اعتلای انقلاب اسلامی شد. برهه هایی که از تلاش های تروریستی سازمان مجاهدین و جریان های التقاطی فکری در ابتدای انقلاب شروع می شود، از جنگ تحمیلی می گذرد، برکناری منتظری را سپری می کند، تفکر تکنوکراسی را تحمل می کند، ماجرای آمیا و میکونوس را پشت سر می گذارد، به دوم خرداد می رسد، آشوب 18 تیر، قتل های زنجیره ای، تحصن نمایندگان و لوایح دو قلو شکست می خورد و انرژی هسته ای به چالشی برای جمهوری اسلامی تبدیل می شود، نگرانی های جامعه جهانی! ادامه دارد ولی دولت عدالت پیروز انتخابات می شود، تهدیدهای نظامی نتیجه ای ندارد، لشکرکشی ها به عراق و افغانستان و پاکستان ترسی در دل این ملت نمی اندازد، انتخابات هم تحریم نمی شود اما دشمن انتقام خودش را می گیرد و کودتای 88 را به راه می اندازد، کهریزک را بهانه می کند، مردمی را به نظام بی اعتماد می کند... نهایتاً تصمیم را ملت در 9 دی می گیرد و پاسخ شان را می دهد اما همان روزها بود که صحنه کمی تغییر می کند... .<br><br>2. تقریباً می توان گفت از سال 89 شرایط داخلی و منطقه ای برای ایران کمی تغییر کرده و امیدهای سابق دیگر وجود ندارد. تحلیل های مثبت از شرایط داخلی و حوادث منطقه ای رو به منفی گذارده و اوضاع دگرگون شده است.<br><br>در سیاست داخلی، احمدی نژاد – یک رئیس جمهور محبوب و مقتدر- از چشم حامیانش افتاد، انتقادها به او زیاد شد و اقتدارش فروکش کرد، تنش و اختلاف در میان قوای سه گانه اوج گرفت و مسئولین دستگاه ها در تقابل مستمر با یکدیگر بودند، همه علیه دولت بودند و دولت علیه همه. حواشی اصل شد و اصول، حاشیه. مشکلات مردم فرعی شد و اختلاف مسئولان اصلی. تورم و فشار اقتصادی بیشتر شد و معضل بیکاری و فقر کم نشد. تهاجم رسانه ای-ماهواره ای دشمن بیشتر شد ولی جهاد فرهنگی! ما تغییر چندانی نکرد!<br><br>گام بزرگی که برای تمدن اسلامی باید برداشته می شد هم در انتخابات 92 ناکام ماند. در این دوره دیگر تمدن سازی حتی یک آرمان هم نیست، خواب است، خیال است، توهمی بیش نیست. اکنون حفظ اصول انقلاب و چارچوب های نظام مهمتر است! رأیی که نظام را باید چند گام به ظهور نزدیک می کرد، کشور را به سال های ابتدای انقلاب پَس زد.<br><br>در سیاست خارجی اما اوضاع دگرگون تر شد. وضعیت اسفناک تر و بغرنج تر شد. بیداری اسلامی بود اول، اما سر آخر به یک جنبش امریکایی و بهار اسرائیلی تمام عیار تبدیل شد. لیبی جنگ داخلی شد، قذافی کشته شد، کشور به دست سلفی ها افتاد! بحرین و عربستان اعتراضات شکل گرفت، مردم به خیابان ها ریختند اما تظاهرات سرکوب شد و قیام فروکش کرد! در یمن مردم بیدار شدند، علیه رژیم قیام کردند، عبدالله صالح را برکنار کردند، معاونش جای او را گرفت! در مصر مبارک سرنگون شد، سفارت اسرائیل تسخیر شد، انتخابات انجام شد، قانون اساسی تغییر کرد، مبارک بازداشت و محاکمه شد، اسلامگراها روی کار آمدند، سلفیت رشد کرد، مصر به محور ضد سوری-ضد شیعی تبدیل شد، رابطه با اسرائیل حفظ شد، ارتش کودتا کرد، مرسی برکنار و بازداشت شد، اخوان سرنگون شد، هزاران مصری کشته شدند، مبارک آزاد شد!!<br><br>اما از سوی دیگر سوریه، محور مقاومت، به تهدید بزرگی بدل شد. جنگ داخلی، نابودی زندگی اجتماعی، کشتار مردم بیگناه، تخریب اماکن مقدس شیعیان و جهاد نکاح! همه آنچیزی نیست که در سوریه اتفاق افتاده. به اینها کاهش روابط ایران با ترکیه، قطر و عربستان را هم اضافه کنید. بد بینی مردمان منطقه به ایران و مقاومت را اضافه کنید. در حاشیه امن قرار گرفتن اسرائیل را هم اضافه کنید. دیگر حتی آذربایجان، مالزی و برزیل نیز برای ما تهدید شده اند! و اینها آن چیزی است که غالباً در طول این سه سال شکل گرفت.<br><br>در این سه سال نهادهای بین المللی نیز سنگ تمام گذاشتند. تحریم کردند و تحریم کردند و تحریم کردند. از اتحادیه اروپا گرفته تا کنگره آمریکا. شورای امنیت هم چیزی کم نگذاشت. همه عزم خود را جزم کرده بودند تا تحریم ها تورم و فشار اقتصادی را بوجود آورد و زمینه سازی نارضایتی اجتماعی را موجب گردد و نتیجه شد انتخابات 24 خرداد. همان حماسه ای که کار را برای ما دشوارتر کرد!<br><br>3. اینک دشمن دندان طمع به سوریه بسته است. تدارک تهاجم دیده است. لشکرش را قشون کرده سوی شام. چند سالی است تکه پاره بدنی را به نیش خویش نکشیده و از دریدگی سیر نگشته است. چنگی عمیق به پیکر مقاومت در منطقه انداخته که به سادگی التیام نمی یابد. نمی دانیم جنگی می شود یا نه، اما هرچه هست بوی رویای دیرین نابودی آمریکا به شمام می رسد. رشحات امیدی بر پایان سلسله شکست های سه ساله ایران... .<br></font></div> text/html 2013-08-22T05:52:30+01:00 mazloomin.mihanblog.com محمد سلیمانی امیدهایی که در پیروزی روحانی شکل گرفت http://mazloomin.mihanblog.com/post/168 <br><div align="justify"><font size="2">روزهای حین و پس از اعلام نتایج انتخابات را شاید بتوانم یکی از سخت ترین روزهای دوران زندگی ام بدانم. روزهای پر التهاب و پر از نگرانی. نگرانی برای آینده مملکت و انقلاب. نگران فرهنگ و اخلاق. نگران دین، نگران معیشت، نگران اقتصاد. حتی نگران از سرنوشت درگیری های این روزهای جبهه مقاومت در سوریه.</font><br><br><font size="2">اما التهاب آن روزها اینک فروکش کرده و فضای مبهم آینده تا حدی روشن شده. نگرانی ها اگرچه هست اما امیدهایی نیز وجود دارد. نباید از بابت نگرانی ها نگران بود! این نگرانی هاست که امیدها را زنده و شیرین می گرداند. امیدهایی برای پیروزی های شیرین آینده، فتح خیبر، فتح بدر، فتح خرمشهر و قدس. فتوحی دیگر از جنس سوم خرداد و سوم تیر.</font><br><br><font size="2">دولت احمدی نژاد اما تمام شد. تمام شد با تمام خوبی ها و بدی هایش. با تمام اولین هایش و حتی با تمام آخرین هایش. اما ما هنوز خیلی نگذشته که دلتنگ یک دولت اسلامی شده ایم. دلتنگ شعارهای انقلاب، دلتنگ وصیتنامه امام، دلتنگ اللهم عجل لولیک الفرج ها، دلتنگ نوکری و خدمت به مردم ها و ... دلتنگ خیلی چیزهای دیگر.</font><br><br><font size="2">اما ما از دل همین شکست ها و نگرانی ها و دلتنگی ها بوی فتح و ظفر را احساس می کنیم و به بازسازی نیروی خود، شناخت ضعف ها و قوت های خود، تعمیق فکری و علمی خود و شناخت بیشتر دشمن، رقیب و مردم فکر می کنیم. ما اینک برنامه ای عملیاتی و دقیق در پیش داریم و برای اجرای آن باید بیاندیشیم. ما ضعف شعاری، ابزاری و ارتباطی خود را دریافته ایم و باید برای رفع آن ها تدبیر کنیم. ما از مدل های شکست خورده گذشته تجربه ای دو چندان توشه خود کرده ایم و اینک طرحی نو در اندازیم. دیگر رقیب را نه آنچنان کوچک و خار می بینیم و نه آنچنان بزرگ و قدرتمند. دیگر نه از پیروزی خود آنچنان سرمست و مغرور می شویم و نه از شکست و هزیمت ها دل افکار و افسرده. دیگر اصلی - فرعی کردن امور را بایستی سر لوحه خود قرار دهیم و به هرچیز به میزان بها و ارزش آن اهمیت دهیم. دیگر فرصت لاف زدن و شعارهای رنگارنگ سر دادن گذشته است، اینک باید برای به «نتیجه رسیدن» آرمان ها تلاش کنیم.</font><br><br><font size="2">مرز جبهه خودی و غیر خودی اینک کمی فراتر رفته و دایره آن گسترده تر شده. باید عرصه را شناخت و خودی را از غیر خودی تفکیک کرد. درون این دایره طیفی – نه خطی – از افراد هستند که دارای تفاوت هایی با هم بوده و برخی از دیگران به محور دایره – کانون ولایت – نزدیک ترند. اگرچه برخی دیگر از محور دایره فاصله ای دارند اما بیرون این دایره نیز دیده نمی شوند. بهای هرکس به میزان نزدیکی و قرابت آن به محور دایره است. طبیعی است که از هرکسی انتظار یکسان نمی رود. جایگاه ها متفاوت و توانایی افراد مختلف است. اکنون بیش از آنکه از دیگران انتظار نزدیکی به محور دایره را داشته باشیم، باید نگاه خود به افراد را تغییر دهیم. انتظارات خود از افراد را تغییر دهیم. درک خود را از رفتار آنها تغییر دهیم و در یک جمله <b>«جور دیگر باید دید»</b>.</font><br></div> text/html 2013-07-26T11:29:08+01:00 mazloomin.mihanblog.com محمد سلیمانی حسن روحانی، یک پوپولیست تمام عیار! http://mazloomin.mihanblog.com/post/167 <div style="text-align: center;"><div align="justify"><font size="1"><b>اشاره: </b>یکی از اتهاماتی که متوجه محمود احمدی نژاد بود، پوپولیستی بودن رفتارها و شعارهای او بود.</font> اگرچه هیچ وقت این گزاره به اثبات نرسید اما موشکافی دقیقی نیز از این معنا صورت نگرفت. آنچه که در پیش رو قرار دارد یک موشکافی از این واژه و نسبت سنجی آن با شعارهای دولت پیش رو و منتخب ملت، حسن روحانی است. این نوشتار به نوعی بازنویسی مطلبی از برادر عزیزم عطاءالله بیگدلی است که پیش از این نسبت این گزاره را با رویکردهای احمدی نژاد برررسی و منتشر کرده بود.<br><font size="2"><br><font color="#CC0000" size="1">این مطلب را می توانید در سایت</font></font><font color="#CC0000"><b><font size="2"><font size="1"> </font></font></b><font size="1"><a href="http://www.teribon.ir/archives/224252/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C.html" target="_blank" title="">تریبون مستضعفین</a><b>، </b><a href="http://www.parsine.com/fa/news/135840/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" target="_blank" title="">پارسینه</a><b>،</b></font> <a href="http://snn.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=1&amp;Id=254114&amp;Sgr=2" target="_blank" title="">خبرگزاری دانشجو</a>،</font><a href="http://namayande.com/news/39476/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" target="_blank" title=""> پایگاه خبری تحلیلی نماینده </a><font color="#CC0000">، </font><a href="http://www.didehbannews.com/news/3776" target="_blank" title="">پایگاه خبری دیده بان نیوز</a><font color="#CC0000"> و </font><a href="http://nocutpress.com/fa/news/1721" target="_blank" title="">نکات پرس</a><font color="#CC0000"> دنبال کنید!</font><br></div><font size="2"><b><br>اعتدال گرایی یک شعار «پوپولیستی»</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">1- پوپولیسم از کلمه «Peuple» فرانسه آمده است. در روزگار ما که نسل جوان غالباً با زبان انگلیسی آشنایند شاید تعبیر پیپیلسم به گوش آشناتر بیاید که از همان کلمه انگلیسی مشتق شده. در فرانسه ترجمه کلمه مردم پوپل است و در انگلیسی «people» پیپل، و پیپلیسم، اصالت مردم است یعنی هرچه مردم بگویند، یعنی دنبال مرم رفتن، به دنبال رضایت عامه رفتن. این واژه را به عامه گرایی و بعضاً عوام فریبی نیز ترجمه کرده اند. یعنی فرد پیپیلسم به دنبال کاری است که مردم از آن کار خوششان می آید و منطبق بر رأی و نظر مردم است.</font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">2- پوپولیسم را اطوار و شیوه های گوناگونی است. گاه پوپولیسم در قالب تشابه با فقرا و بر خاک نشستن و نان و پنیر خوردن و دست کارگران را بوسیدن است که مردم بگویند فلانی از خود ماست و همچون ما زندگی می کند و گاه در لباس نخبه گرایی سر برمی آورد. رئیس دولت خود را نخبه و اهل مجالست با اساتید و دانشگاهیان جلوه می دهد. چند زبان خارجی می داند. لباس های فاخر می پوشد و ریش های خود را رنگ می زند و پیپ می کشد و کلمات آلمانی و انگلیسی می گوید تا مردم بگویند عجب رئیس جمهور «باکلاسی» است.</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">گاه عوام فریبی در کسوت سلطنت و شکوه پادشاهی ظاهر می گردد. پادشاه با ایجاد دستگاه عریض و طویل و خدم و حشم و تاج و تخت مرصع چنان می کند که عوام از داشتن چنین پادشاه پر هیبت و ثروتی احساس غرور و خشنودی کنند و بگویند چه پادشاه پر ثروت و مکنتی که مایه مباهات ماست در مقابل دیگر بلاد! و همزمان فقر و فلاکت خویش از یاد می برد و از آن در می گذرد برای حفظ آبرو در مقابل دیگر ملل.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">غرض آنکه از صورت باید گذشت و اگر کسی نخبه گرا بود دلالتی بر پوپولیست نبودن او نیست و اگر کسی بر خاک نشست، ممکن است عوام فریب نباشد. باید از ظاهر و شکل خارج شد و حقیقت و ماهیت را بررسی کرد. در حقیقت غالباً نخبه گرایی روی دیگر پوپولیسم و و نشست و برخاست با روشنفکران، برای کسب اعتبار نزد عوام یکی از طرق جلوه آن است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">3- اعتدال را در فرهنگ نامه ها به معنای «میانه حال شدن در کمیت و کیفیت، برابر بودن هر چیزی، یکسانی و ...» گرفته اند. همانی که در انگلیسی از آن تعبیر به Moderation می کنند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">اما حقیقت اعتدال گرایی چیزی جز پیروی از آرا و امیال مردمان نیست. اگر خواسته های آنان را بدون سنجیدن نیازهای حقیقی شان دنبال کنی و آرزوهای آنان را بی توجه به احتیاجاتشان در پیش گیری، مصالح و مفاسد حقیقی را کنار بگذاری و جز به تقاضای آنان نیاندیشی، راه اعتدال و میانه را برگزیده ای و الا یا تند و افراطی خطاب خواهی شد و یا محافظه کار و ناتوان! اگر نیازهای حقیقی افراد چیزی باشد و خواسته های اعلامی آنان چیزی دیگر، اعتدال ایجاب می کند خواسته های اعلامی را برای عدم مخالفت آن جماعت دنبال کنی.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">فرض کنید کشور ما که سرشار از منابع معدنی و زیر زمینی است، چنانچه مردمانش امروز بخواهند تمام سرمایه های زیر زمینی کشور خود را برای خوشی امروز خود استفاده کنند، اما صلاح آن مملکت در این باشد که بخشی از این منابع برای نسل های آینده آن باقی مانده و برای آیندگان ذخیره گردد و بخشی دیگر از درآمدهای ناشی از آن صرف امور زیربنایی گردد – چیزی که بسیاری ضرورت آن را درک نمی کنند و اهمیت آن را متوجه نمی شوند – راه اعتدال ایجاب می کند از انجام کارهای بلند مدت پرهیز نمایی و خوشی امروزِ خود را به تحمل سختی ها و دشواری های فردای دیگران ترجیح دهی.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">4- وظیفه دولت اجرای عدل است نه اعتدال، زیرا اعتدال فقط معنایش آن است که ببینیم دیگران چه می خواهند نه آنکه عدالت چه اقتضایی دارد. فرق اساسی عدل و اعتدال آن است که در عدل هرچیزی در جای خود قرار می گیرد پس نقصی ندارد؛ ولی اعتدال و تعادل با توجه به عرضه و تقاضای کارها صورت می گیرد و برابر خواست مردم سخن گفته و اقدام می‌شود. اعتدال یعنی تقاضا و عرضه و ما موظفیم که عادلانه زندگی کنیم و در صدد این نباشیم که خود را با عرضه و تقاضا هماهنگ کنیم و لذا باید هر آن چه که مورد نیاز جامعه است را تدارک ببینیم. برای همین است که عدل از با فضیلتترین فضایل و اعتدال از پستترین رذایل است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">5- یک پوپولیست و عوام فریب در عرصه فرهنگ داخلی، اهل تسامح و تساهل است. عوام به خصوص جوانان از نصیحت، موعظه، و مخصوصاً امر و نهی (بخوانید امر به معروف و نهی از منکر) فراری اند و دوست ندارند کسی به آنان بگوید چه بپوشند و چه نپوشند. عوام، آزادی های بیشتری را در عرصه استفاده از ماهواره و اینترنت و انتخاب نوع پوشش می پسندند و علی القاعده اگر کسی به نحوی این آزادی های بیشتر موجودات را محدود كند، منفور و اگر کسی عریان پوشی را در کوچه و خیابان ترویج کند، محبوب واقع خواهد شد. برعکس سخن گفتن از حفظ شئون سخت گیرانه شرعی در دانشگاه ها و لغو اردوهای تفریحی مختلط، اجرای طرح مبارزه با بدحجابی زنان و مردان و ارتقاء امنیت اجتماعی، سانسور کتاب ها و عدم مجوز به فیلم های غیراسلامی و موسیقی های پاپ عامه پسند (دقت دارید که موسیقی مدرن نیز پاپ است، پوپولیسم است و مخالفت با موسیقی پاپ به صراحت مخالفت با پوپولیسم است)، عدم اجازه به چاپ رمان های بی محتوا و خلاصه مخالفت با تسامح و تساهل در عرصه فرهنگ عمومی به مذاق عوام خوش نمی آید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;یک پوپولیست توجه خاصی به امر رسانه دارد. رسانه ها امروز از خود واقعیات مهم ترند. بسیاری جلسات و همایش ها و مصوبات و اقدامات و وعده و وعیدهای صد روزه انتخاباتی صورت می پذیرند تا رسانه ای شوند و الا خود به خود موضوعیت ندارد. پوپولیسم یک کار خود را، با ابزار رسانه، صدکار جلوه می دهد و کار انجام نشده را افتتاح شده می نمایاند. عوام فریب، چند خبرگزاری دارد. تعداد زیادی روزنامه دارد که زنجیروار مخالفان را نقد و به تحجر و افراطی گری و اخلال در کار و مانع تراشی و گزارش غلط و آمار دروغین متهم می کند و مدام از عوام فریب مذکور تعریف و تمجید كرده و او را با کلاس و نخبه معرفی می کنند و سیاست های او را به روز، مدرن، متمدن و در مخالفت با تحجر و جهود قلمداد می کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;کسی که عوام گراست از هرگونه اقدام اقتصادی که موجب نارضایتی مردم را فراهم آورد ولو آنکه همه کارشناسان به لزوم آن رأی دهند سرباز می زند اما کسی که پوپولیست نیست اگر عمل جراحی را برای دستگاه اقتصادی جامعه لازم بداند بدون ترس از رأی نیاوردن و شکوه بیمار، آه را به جان می خرد اما مشکل را از اساس حل می کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">کسی که عوام گراست، قدرت دیپلماسی نظام را در عکس یادگاری انداختن با اروپایی ها و غربی ها دانسته و سفرهای به اروپا و آمریکایش را نشانه دیپلماسی فعال می داند. کسی که عوام گراست ارتباط با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را نشانه ضعف قلمداد می کند و روابط مستمر و فعال با بعض کشورهای منطقه همچون افغانستان و عراق و سوریه را «بی کلاسی» تلقی می کند! کسی که عوام گراست مناقشه هسته ای را با چانه زنی با طرف غربی قابل حل می داند و تحریم ها را حاصل سؤ تفاهم شورای امنیت و بی تدبیری طرف ایرانی می داند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">و در یک کلام کسی که عوام گراست سخنان عوام پسند می زند نه خدا پسند...<br><br><br></font><div align="center"><img src="http://www.bultannews.com/files/fa/news/1392/3/9/169786_983.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="266" hspace="0" vspace="0" width="441"></div></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>پــــــــــی نما:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><b><font size="2">+&nbsp;<a href="http://namayande.com/news/39111/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C" target="_blank" title="">فیلم/ وعده صد روزه روحانی برای تحول اقتصادی</a><br></font></b><b><font size="2"><br></font></b></div> text/html 2013-06-30T18:47:41+01:00 mazloomin.mihanblog.com محمد سلیمانی روحانی رئیس جمهور شدنش را مدیون ولایتی است! http://mazloomin.mihanblog.com/post/166 <div align="justify"><font size="2"><span style="line-height: 1.6em;">روحانی رئیس جمهور شدنش را مدیون ولایتی است؛ چون:<img alt="ولایتی (1)" src="http://majlesiran.ir/download?f=2013/06/30/3/92017.jpg" style="width: 360px; height: 229px; margin: 5px; float: left;"></span></font></div><font size="2"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="2"><br> 1- او نشان داد اصولگرایان علی رغم ائتلاف و اتحاد و اشتراکات ظاهری، عمیقاً متشتت و پراکنده اند. او این گونه القا کرد که وحدت آنها، نمایشی ظاهری جز برای کسب قدرت نیست و اصالتی برای خدمت به مردم ندارد. در حقیقت پیمانی است نه برای خدمت که برای رسیدن به کرسی های ریاست! این یکی از عوامل ریزش آرای مردم از سبد اصولگرایان بود<span dir="LTR">.</span> اگرچه آنها ادعا داشتند که با پیروزی هرکدام، دو نفر دیگر برای تشکیل دولت و انجام امور به او کمک خواهند کرد اما با مشاهده سطح اختلاف جدی آنها به عملی شدن این ایده تردید جدی وارد شد و اساس، مبنا و هدف ائتلاف زیر سوال رفت و شکست خورد<span dir="LTR">.</span><br></font> <font size="2"><br> 2- یکی از شاخصه ها و ممیزه های گفتمان اصولگرایی با دیگر گفتمان ها مقاومت و ایستادگی در برابر شرق و غرب و اتکای به توانمندی داخلی است. شاخصه ای که جلیلی، حدادعادل و قالیباف پایبندی خود به آن را نشان دادند. اما ولایتی گمان کرد با زیر سئوال بردن این گفتمان و منطق محکم از رأی سعید جلیلی کاسته خواهد شد، حال آنکه نتیجه رفتار او منجر به تضعیف گفتمان اصولگرایی و افزایش آرای روحانی شد<span dir="LTR">.</span><br></font> <font size="2"><br> 3- او خلف وعده کرد و عهد شکنی نمود. مردم با مشاهده شکست ائتلاف سه گانه اصولگرایان به پایبندی آنان به وعده نیز تردید کردند. سوال اصلی اینجا بود که کسانی که نمی توانند به عهد سه نفره خود پایبند باشند چه تضمینی برای عمل به وعده های انتخاباتی خود دارند؟<br></font> <font size="2"><br> 4- او &nbsp;با تشخیص غلط - در حالت خوشبینانه <span dir="LTR">– </span>و با اجرای دقیق مأموریت خود – در حالت بدبینانه - نبرد در جبهه خودی و در کنار همرزمان را کنار گذاشت و به تقابل با اصولگرایان پرداخت. در حالی که نقد گفتمان مقابل را به کلی رها ساخت. مناظره آخر خود شاهد این مدعاست<span dir="LTR">. </span>فرصتی که برای محاکمه روحانی و عارف و نقد عملکرد آنها و حامیانشان در سال های دوران حاکمیت باید صرف می شد به دعوا با اصولگرایان و تحریف تاریخ سپری شد<span dir="LTR">.</span><br></font> <font size="2"><br> 5- او نقطه قوت گفتمان انقلاب و اصولگرایی را به نقطه ضعف آنها تبدیل کرد. موفقیت های سال های اخیر نیروهای انقلاب (نه فقط جلیلی) را در موضوع هسته ای زیر سوال برد و کار روحانی را در طلبکار نشان دادن خود آسان نمود. جلسه محاکمه سازشکاران را به چالش گفتمان مقاومت تبدیل کرد و مدعای روحانی را برای مردم باور پذیرتر نمود<span dir="LTR">.</span></font></p><p dir="RTL" align="justify"><font size="2">6- نتیجه كاری كه ولایتی كرد، رویگردانی مردم از گفتمان اصولگرایی بود. گفتمانی كه خواه ناخواه مردم از جلیلی تا رضایی را در این چارچوب می دیدند. نتیجه این رویگردانی همان نتیجه منطقی انتخابات بود<span dir="LTR">.</span><br></font> <font size="2"><br> 7- ولایتی را باید نفوذی هاشمی (فکر و جریان او) در میان اصولگرایان دانست. نفوذی ای که نقشش را به خوبی ایفا کرد<strong>. آقای ولایتی خداقوت</strong><strong><span dir="LTR">!</span></strong></font></p><p dir="RTL" align="justify"><br><font size="2"><strong><span dir="LTR"></span></strong></font></p><p dir="RTL" align="center"><br><img src="http://velayati.ir/files/fa/news/1392/2/22/1245_319.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="288" hspace="0" vspace="0" width="432"></p><p dir="RTL" align="center"><br></p><p dir="RTL" align="right">+ همین مطلب در <a href="http://namayande.com/news/38292/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" target="_blank" title="">سایت خبری تحلیلی نماینده</a></p>